EUROPA SC a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 102 809 019103 227 773103 798 378104 373 894103 205 242
Bankové úvery 22 000 00022 090 64622 000 00051 644 25052 737 250
Bežná likvidita III. stupeň 3,892,353,300,10160,2204
Bežné bankové úvery 0,000090 6460,000051 644 2501 093 000
Časové rozlíšenie aktív 140 781286 229289 576332 432356 928
Časové rozlíšenie pasív 722 946706 761648 099628 223615 645
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,050,25180,94860,71150,0527
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,663,683,273,523,72
Celkové tržby 13 399 64412 855 34612 211 90111 314 97211 447 700
Celkový dlh 80 158 17580 627 41379 021 00380 797 34780 876 077
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 081 36515 729 53416 200 55747 105 55748 576 512
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,15180,13260,09670,17980,5525
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 918 6356 361 1125 799 4434 538 6934 160 738
Čistý cash flow 1 557 523561 6691 260 750377 9551 236 103
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 000 5115 593 4584 900 4265 536 3909 989 956
Čistý zisk 2 034 2991 704 5321 180 9522 034 8056 325 261
Čistý zisk v minulom roku 1 704 5321 180 9522 034 8056 325 2613 961 030
Cudzie zdroje -21 927 898-21 893 599-24 129 276-22 948 324-21 713 520
Daň z príjmov 862 408788 135518 061279 006410 411
Daň z príjmov v minulom roku 788 135518 061279 006410 411499 656
Daň z príjmov z bežnej činnosti 862 408788 135518 061279 006410 411
Dlhodobé bankové úvery 22 000 00022 000 00022 000 0000,000051 644 250
Dlhodobý dlh 22 000 00022 000 00022 000 0000,000051 644 250
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,0316,9216,7520,6442,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,0316,8516,6520,649,34
Doba obratu aktív 2 8443 8314 0154 3504 253
Doba obratu pohľadávok 15,0316,9216,7520,6442,34
Doba splácania záväzkov 637,221 094758,02286,1511 761
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,2082,7851,4122,14966,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 208,87249,79271,74200,64159,97
EBIT v minulom roku 5 593 4584 900 4265 536 3909 989 9567 844 321
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 000 5115 593 4584 900 4265 536 3909 989 956
EBITDA 10 945 42110 492 1719 926 5859 075 4919 399 032
EBITDA marža 0,81680,81620,81290,80210,8210
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 945 42110 492 1719 926 5859 075 4919 399 032
Finančná páka 4,694,714,304,554,75
Finančné účty 7 918 6356 361 1125 799 4434 538 6934 160 738
Hrubá marža 0,63200,41940,39890,38810,4068
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 941 20510 488 0919 750 4779 072 1569 396 003
Krátkodobé pohľadávky 543 288455 830432 975495 1601 027 576
Krátkodobé záväzky 1 489 4102 230 4481 329 080531 19623 454 940
Krytie dlhovej služby 2,862,762,582,362,43
Nákladové úroky 3 103 8043 100 7913 201 4133 222 5793 254 284
Nákladové úroky v minulom roku 3 100 7913 201 4133 222 5793 254 2843 383 635
Náklady na predaný tovar 4 725 5774 442 8254 565 2624 365 6124 200 558
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 853 136744 196639 972677 567727 946
Neobežný majetok 94 206 31596 124 60297 276 38499 007 60997 660 000
Obežný majetok 8 461 9236 816 9426 232 4185 033 8535 188 314
Obrat obežného majetku 1,561,441,511,741,71
Odpisy 4 941 7604 896 6224 852 4583 539 220-579 904
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 470 8802 456 3502 426 2291 151 260-2 940 840
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 470 8802 440 2722 426 2292 387 9602 360 936
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2164 097176 1083 3353 029
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000017,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 422 573380 490414 405307 870319 031
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 976 0596 601 1546 033 4105 574 0255 745 357
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,937,247,616,486,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,711,101,001,24-8,03
Pohľadávky z obchodného styku 543 268453 987430 576495 109226 576
Pohotová likvidita II. stupeň 3,892,353,300,10160,2204
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,08-38,98-19,14-60,72-17,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,50180,18110,39380,11730,3798
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,21400,21400,21190,49480,5110
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77970,78110,76130,77410,7836
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,663,683,273,523,72
Pridaná hodnota 8 468 9345 391 6594 871 3824 391 2814 657 301
Primárna platobná neschopnosť 0,89871,121,110,75231,41
Rýchla likvidita I. stupeň 3,582,102,930,08600,1653
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,327,687,968,908,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,327,687,968,908,60
Služby 2 941 5502 889 2043 076 5432 940 2932 656 521
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 102 809 019103 227 773103 798 378104 373 894103 205 242
Spotreba materiálu… 930 891809 425848 747747 752816 091
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 000 00022 090 64622 000 00051 644 25052 737 250
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 194 5119 834 4849 436 6448 756 8938 857 859
Tržby z predaja tovaru 1 071 9141 034 598970 5661 007 8051 077 512
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 122 5978 799 8868 466 0787 749 0887 780 347
Účtovný cash flow 1 557 523561 6691 260 750377 9551 236 103
Úročený dlh 22 000 00022 090 64622 000 00051 644 25052 737 250
Úrokové krytie 1,931,801,531,723,07
Vlastné imanie 21 927 89821 893 59924 129 27622 948 32421 713 520
Všetky záväzky 80 158 17580 627 41379 021 00380 797 34780 876 077
Výnosy budúcich období krátkodobé 722 946706 761648 099628 223615 645
Výsledok hospodárenia 6 003 6615 595 5495 074 1275 536 2719 978 936
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 003 6615 595 5495 074 1275 536 2719 978 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 034 2991 704 5321 180 9522 034 8056 325 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 704 5321 180 9522 034 8056 325 2613 961 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 896 7072 492 6671 699 0132 313 8116 735 672
Záväzky 80 158 17580 627 41379 021 00380 797 34780 876 077
Záväzky z obchodného styku 488 213509 297476 461372 465319 031
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 65 640128 80762 05664 5950,0000
Zisk pred zdanením 2 896 7072 492 6671 699 0132 313 8116 735 672
Zmena EBIT 1,071,140,88510,55421,27
Účtovné závierky