1. Československá realitná, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 61 0810,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,53900,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,160,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 113 5860,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 26,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -26,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -26,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -601,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -606,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 6020,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 52 5050,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 6020,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -601,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -601,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -601,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -1,160,00000,00000,00000,0000
Finančné účty -26,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,85960,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,85960,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -601,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,860,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 61 1070,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 113 3130,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -120,200,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 5,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 61 0810,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -606,000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 60 7000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53900,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 0190,00000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,200,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,860,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,160,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -189,000,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -189,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 0810,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -26,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -120,200,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -52 5050,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 113 5860,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -601,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -601,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -606,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 6020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -606,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 113 5860,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -606,000,00000,00000,00000,0000