VALOSUN SK spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 95 94997 613100 592501 265519 687
Bežná likvidita III. stupeň 242,30575,400,00001,080,9614
Časové rozlíšenie aktív 1 8152 0402 3013 3804 068
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000556,001 698
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 37,4564,640,0000-0,04710,0079
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00600,00340,00188,8811,23
Celkové tržby -6,00-309,00454 975849 6212 500 204
Celkový dlh 576,00334,00180,00450 013475 648
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 930-36 100-26 145-19 680-38 669
Čistá marža, Zisková marža, ROS 317,6710,140,10930,00980,0148
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 93036 10026 14519 68038 669
Čistý cash flow 14 8309 9556 465-18 9893 624
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 906-2 17352 79213 55271 909
Čistý zisk -1 906-3 13349 7168 35537 005
Čistý zisk v minulom roku -3 13349 7168 35537 0053 104
Cudzie zdroje -95 373-97 279-100 412-50 696-42 341
Daň z príjmov 0,0000960,003 0615 14634 097
Daň z príjmov v minulom roku 960,003 0615 14634 09713 479
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,003 0615 14634 097
Dlhodobé pohľadávky 0,00009 00115 00122 18024 680
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -2 628 243-56 85953,44178,7487,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -2 580 915-47 78939,24175,8986,38
Doba obratu aktív -5 836 898-109 96594,08216,38114,38
Doba obratu pohľadávok -2 628 243-66 99967,47188,3193,18
Doba splácania záväzkov -28 908-271,550,0000271,61152,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -24 090-173,490,0000174,18100,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -28 908-271,550,0000248,13133,46
EBIT v minulom roku -2 17352 79213 55271 90918 837
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 906-2 17352 79213 55271 909
EBITDA -1 651-1 92844 45730 359100 683
EBITDA marža 275,176,240,09770,03570,0403
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 651-1 92844 45730 359100 683
Finančná páka 1,011,001,009,8912,27
Finančné účty 50 93036 10026 14519 68038 669
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9940-0,9966-0,9982-0,1011-0,0815
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99400,99660,99820,10110,0815
Hrubá marža 251,176,370,21390,16490,1164
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 906-2 173169 69037 898106 168
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00410,00160,00000,80500,8803
Krátkodobé pohľadávky 43 20450 47257 145414 060398 702
Krátkodobé záväzky 396,00154,000,0000403 508457 487
Krytie dlhovej služby 0,00000,00002 964595,27124,76
Nákladové úroky 0,00000,000015,0051,00807,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000015,0051,00807,002 254
Náklady na predaný tovar 1 5011 644292 981705 4101 367 232
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -5,00-207,0075 288542 2551 092 680
Neobežný majetok 0,00000,00000,000041 96553 568
Obežný majetok 94 13495 57398 291455 920462 051
Obrat aktív -0,0001-0,00333,881,693,19
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000020,1530,96
Obrat obežného majetku -0,0001-0,00343,971,853,59
Odpisy 0,00000,000013 31816 00629 532
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00006 6598 00314 766
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00006 6598 00314 766
Osobné náklady 0,0000-125,0058 863110 691215 899
Ostatné náklady na finančnú činnosť 255,00245,00243,00127,003 349
Ostatné záväzky z obchodného styku 396,00154,000,000023 70260 861
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 906-3 13363 03424 36166 537
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0200-0,03220,49510,16480,8740
Podiel EBIT k aktívam -0,0199-0,02230,52480,02700,1384
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0199-0,02230,52480,02710,1388
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0199-0,02230,52480,13941,19
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53080,36980,25990,03930,0744
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,06350,60500,78990,7416
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2 472-32,220,0142-0,02240,0014
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 301,409,511,290,25840,2664
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000015,741,651,271,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000015,741,351,111,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2 472-30,730,0166-0,02250,0022
Pohľadávky z obchodného styku 42 42642 42141 956407 460392 466
Pohotová likvidita II. stupeň 242,30575,400,00001,080,9614
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,43-9,77-15,532,67-11,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000431,00-372,334,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00600,00340,00180,89780,9153
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00600,00340,00188,8811,23
Pridaná hodnota -1 507-1 96897 300140 131291 135
Primárna platobná neschopnosť 0,00930,00360,00000,90471,02
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0200-0,03220,49510,16480,8740
Rýchla likvidita I. stupeň 128,61234,420,00000,04870,0842
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,3489-0,17320,004014,824,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,3489-0,17320,004014,824,72
Služby 1 5061 851210 359157 362260 849
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 94997 613100 592501 265519 687
Spotreba materiálu… 0,00000,00007 3345 79313 703
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -6,00-324,00453 019849 3741 662 784
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000062 7383 8334 417
Tržby z predaja tovaru -6,00-324,00118 306839 3931 658 367
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000271 9756 1480,0000
Účtovný cash flow 14 8309 9556 465-18 9893 624
Úrokové krytie 0,00000,00003 519265,7389,11
Vlastné imanie 95 37397 279100 41250 69642 341
Všetky záväzky 576,00334,00180,00450 013475 648
Výsledok hospodárenia -1 651-1 92853 10513 69375 568
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 651-1 92853 10513 69375 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 906-3 13349 7168 35537 005
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 13349 7168 35537 0053 104
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 906-2 17352 77713 50171 102
Záväzky 576,00334,00180,00450 013475 648
Záväzky z obchodného styku 396,00154,000,0000368 628399 540
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000344 926338 679
Zisk pred zdanením -1 906-2 17352 77713 50171 102
Zmena EBIT 0,8771-0,04123,900,18853,82
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000040 7724 4930,0000