1. energetická, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 670 678731 204816 144852 037975 879
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 282
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00772,474,570,65468,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,73-1,85-2,06-2,21-2,87
Celkové tržby 89 79566 69199 71153 6070,0000
Celkový dlh 1 586 9941 587 7651 586 9191 557 8461 498 292
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 2061 566 8671 558 1121 547 7481 438 684
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6655-1,29-0,6516-1,830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 20614 87623 6313 99553 059
Čistý cash flow 12 20614 87623 6313 99553 059
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -59 755-84 826-64 006-97 085-55 816
Čistý zisk -59 755-85 786-64 967-98 047-55 816
Čistý zisk v minulom roku -85 786-64 967-98 047-85 349-119 078
Cudzie zdroje 916 316856 561770 775705 809522 413
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00962,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00962,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00962,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,75144,47281,16480,1423,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,8074,07256,46414,5123,61
Doba obratu aktív 2 7264 0023 2466 3613 115
Doba obratu pohľadávok 76,75144,47281,16480,1423,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000030,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6 45132,9620,5845,5620,91
EBIT v minulom roku -84 826-64 006-97 085-84 388-119 078
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -59 755-84 826-64 006-97 085-55 816
EBITDA 15 885-13 8635 667-27 79313 309
EBITDA marža 0,1769-0,20790,0568-0,51850,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 885-13 8635 667-27 79313 309
Finančná páka -0,7319-0,8537-1,06-1,21-1,87
Finančné účty 12 20614 87623 6313 99553 059
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,371,170,94440,82840,5353
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,37-1,17-0,9444-0,8284-0,5353
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 780-13 9595 604-27 86313 151
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,370,00820,00630,00720,0067
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00001 581 7431 581 7431 551 7431 491 743
Krátkodobé pohľadávky 18 88126 39770 70264 3147 397
Krátkodobé záväzky 1 586 9946 0225 1766 1036 549
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 1042 8853 1104 7190,0000
Náklady na predaný tovar 57 61260 45677 80368 30178 612
Neobežný majetok 639 591688 191721 811783 728913 141
Obežný majetok 31 08743 01394 33368 30960 456
Obrat obežného majetku 2,891,550,97300,71571,89
Odpisy 75 53670 86869 61769 23268 801
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 75 53670 86869 61769 23268 801
Osobné náklady 12 50115 81611 4309 1530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,0096,0063,0070,00158,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 781-14 9184 650-28 81512 985
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38842,540,8175-0,47160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,570,39421,22-2,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,36560,07190,1725-0,24760,5192
Pohľadávky z obchodného styku 6 59413 53364 49055 5237 397
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 75,0757,5832,62176,679,85
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00002,161,941,821,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,372,171,941,831,54
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,73-1,85-2,06-2,21-2,87
Pridaná hodnota 32 1836 23513 981-19 41035 720
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 99,91-114,53280,03-56,05112,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 99,91-114,53280,03-56,05112,58
Služby 49 89457 53072 01562 51273 456
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 670 678731 204816 144852 037975 879
Spotreba materiálu… 7 7182 9265 7885 7895 156
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 581 7431 581 7431 551 7431 491 743
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 89 79566 69191 78448 891114 332
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 89 79566 69191 78448 891114 332
Účtovný cash flow 12 20614 87623 6313 99553 059
Úročený dlh 0,00001 581 7431 581 7431 551 7431 491 743
Vlastné imanie -916 316-856 561-770 775-705 809-522 413
Všetky záväzky 1 586 9941 587 7651 586 9191 557 8461 498 292
Výsledok hospodárenia -59 651-84 731-63 950-97 025-55 492
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -59 651-84 731-63 950-97 025-55 492
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -59 755-85 786-64 967-98 047-55 816
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -85 786-64 967-98 047-85 349-119 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -59 755-84 826-64 006-97 085-55 816
Zásoby 0,00001 7400,00000,00000,0000
Záväzky 1 586 9941 587 7651 586 9191 557 8461 498 292
Záväzky z obchodného styku 3 1042 8853 1104 7190,0000
Zisk pred zdanením -59 755-84 826-64 006-97 085-55 816
Zmena EBIT 0,70441,330,65931,150,4687