1AUTO AGENCY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 593 881723 7810,00000,00000,0000
Bankové úvery 40,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,96280,96900,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 40,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 0664 0660,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -31,97-44,620,00000,00000,0000
Celkové tržby 18 6400,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 613 054740 3750,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 372-2 0070,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 4122 0070,00000,00000,0000
Čistý cash flow 405,002 0070,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -660,001 4720,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 5801 4720,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 4721 8710,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 19 17316 5940,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 9200,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 453,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9200,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12 210111,280,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9 95188,380,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 13 193118,900,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 12 210111,280,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 925,365,720,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 16 636121,920,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13 618121,620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 15 1060,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 9252 2440,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -660,001 4720,00000,00000,0000
EBITDA 3 7204 5590,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 7204 5590,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -2,910,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -30,97-43,620,00000,00000,0000
Finančné účty 2 4122 0070,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 6154 4220,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,031,020,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 549 663677 4470,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 613 014740 3750,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000373,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 7842 216 4660,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 4502 164 5600,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 6416 3670,00000,00000,0000
Obežný majetok 586 174713 3480,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,02773,070,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 4,51348,980,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,02803,110,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,394463,860,00000,00000,0000
Odpisy 4 0503 4000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0253 4000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0250,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 155,00137,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 556 6570,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 4704 8720,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,15981,610,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 447 960538 0070,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90720,92320,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 47,348,270,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,020,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -31,97-44,620,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 647,005 4820,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,240,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 164,80162,400,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 164,80162,400,00000,00000,0000
Služby 1 23948 9890,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 593 881723 7810,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 0952 9170,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 9562 221 9480,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 525,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 13 6912 205 6960,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 74016 2520,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 405,002 0070,00000,00000,0000
Úročený dlh 40,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -19 173-16 5940,00000,00000,0000
Všetky záväzky 613 054740 3750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -505,001 1590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -505,001 1590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 5801 4720,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 4721 8710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -660,001 9240,00000,00000,0000
Zásoby 34 09933 8940,00000,00000,0000
Záväzky 613 054740 3750,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 556 6570,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -660,001 9240,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,34290,65600,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 700,000,00000,00000,00000,0000