EUROGRIT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 25 1590,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,57570,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,36-1,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 18 4760,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 43 699960,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 8050,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 8050,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 8050,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 5400,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -18 540-960,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 18 540960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 441,610,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 396,060,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 497,030,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 441,610,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 450,140,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 863,290,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 254,420,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 5400,00000,00000,00000,0000
EBITDA -18 5400,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža -1,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -18 5400,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -1,360,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 2 8050,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,73690,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,73690,00000,00000,00000,0000
Hrubá marža -0,91780,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -18 5400,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,740,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 22 3540,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 43 699960,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 6990,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 35 4340,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 4340,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 25 1590,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,73440,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,73440,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18 540-960,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,73690,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,73690,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,00000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 20 0480,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57570,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,610,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,740,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,36-1,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -16 9580,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,230,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,73690,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00001,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,360,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,360,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 1590,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 4760,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 7 8610,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 6150,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 8050,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -18 540-960,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 43 699960,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -18 5400,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -18 5400,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 540-960,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 5400,00000,00000,00000,0000
Záväzky 43 699960,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 24 6990,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -18 5400,00000,00000,00000,0000