Bory, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 79 629 81373 485 75393 512 495117 565 16873 938 136
Bankové úvery 0,00000,00007 010 7649 090 0629 832 886
Bežná likvidita III. stupeň 0,62540,57881,982,610,8085
Bežné bankové úvery 0,00000,00007 010 7649 090 0620,0000
Časové rozlíšenie aktív 36 29347 60247 84135 5776 987
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,537,6712,9212,65-6,67
Celkové tržby 9 134 8086 363 8743 729 7106 039 0781 925 097
Celkový dlh 71 273 26765 005 33686 795 533108 950 43586 969 230
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 780 06862 919 41384 518 335106 616 22734 788 010
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0136-0,4614-0,5088-0,0421-3,21
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 334 355457 995519 671499 8801 244 065
Čistý cash flow -123 640-61 67619 791-744 185-260 004
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 711 228309 2351 355 3984 040 027-1 545 899
Čistý zisk -123 871-2 936 545-1 897 771-254 175-6 170 706
Čistý zisk v minulom roku -2 936 545-1 897 771-254 175-6 170 706-13 143 534
Cudzie zdroje -8 356 546-8 480 417-6 716 962-8 614 73313 031 094
Daň z príjmov 2,00-3 39184,00-342,00-40,00
Daň z príjmov v minulom roku -3 39184,00-342,00-40,009 038
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2,00-3 39184,00-342,00-40,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,00009 832 886
Dlhodobý dlh 0,00000,000057 997 76477 855 49629 832 886
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 436,428,611 7722 85982,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,918,1118,388,8438,39
Doba obratu aktív 3 3884 46410 2028 43717 412
Doba obratu pohľadávok 436,428,611 7722 85982,79
Doba obratu zásob 3 2274 8005 3476 39447 713
Doba splácania záväzkov 5 816191,62213,80264,4954 472
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 59689,46174,44120,1111 917
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 234,38191,62213,41263,701 542
EBIT v minulom roku 309 2351 355 3984 040 027-1 545 899-7 645 202
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 711 228309 2351 355 3984 040 027-1 545 899
EBITDA 2 492 2022 683 4082 850 4912 140 990810 191
EBITDA marža 0,27280,42170,76430,35450,4209
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 492 2022 683 4082 850 4912 140 990810 191
Finančná páka 9,538,6713,9213,65-5,67
Finančné účty 334 355457 995519 671499 8801 244 065
Hrubá marža 0,51930,35980,54510,21510,2516
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 489 0952 596 9722 821 2425 440 809772 214
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76610,02000,01710,01420,6844
Krátkodobé finančné výpomoci 10 114 42363 377 40820 029 47820 170 5496 199 189
Krátkodobé pohľadávky 10 256 164141 66516 241 50939 834 712351 574
Krátkodobé záväzky 61 004 0921 472 5701 598 9541 673 57550 604 152
Krytie dlhovej služby 0,87910,82590,87620,49850,1752
Nákladové úroky 2 835 0973 249 1713 253 0854 294 5444 624 847
Nákladové úroky v minulom roku 3 249 1713 253 0854 294 5444 624 8475 489 294
Náklady na predaný tovar 4 257 6313 206 1083 233 0452 840 800571 517
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 828 7512 804 9472 729 7782 309 524339 083
Neobežný majetok 35 150 82735 950 61636 714 43736 734 52028 010 196
Obežný majetok 44 442 69337 487 53556 750 21780 795 07145 920 953
Odpisy -126 7742 286 5433 415 834-749 1822 318 223
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -807 9261 453 6302 579 004-1 576 4511 555 881
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 681 152832 913836 830827 269762 342
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58 50788 930167 2473 42537 977
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 55 4000,00000,00003 254 5680,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 386 1311 467 8051 521 4961 567 7231 423 995
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -250 645-650 0021 518 063-1 003 357-3 852 483
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,240,81640,74470,56241,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -37,421,000,5951-1,730,2089
Pohľadávky z obchodného styku 138 813133 464168 468123 189163 035
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14940,01000,58691,310,0282
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 67,59137,50-339,3911,58-50,12
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,12700,86240,28920,24890,2168
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89510,88460,92820,92671,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,537,6712,9212,65-6,67
Pridaná hodnota 4 743 8082 289 9392 032 8881 298 936484 341
Primárna platobná neschopnosť 17,7111,039,4713,548,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 28,6024,2230,4550,89107,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 28,6024,2230,4550,89107,34
Služby 404 972370 425463 750501 097209 776
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 629 81373 485 75393 512 495117 565 16873 938 136
Spotreba materiálu… 23 90830 73639 51730 17922 658
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 114 42363 377 40885 038 006107 116 10736 032 075
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 577 6916 009 6723 414 6115 110 1711 549 939
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 24768 99924 3380,0000
Tržby z predaja tovaru 8 567 8666 001 8013 328 9435 078 5051 545 695
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 8256 62416 6697 3284 244
Účtovný cash flow -123 640-61 67619 791-744 185-260 004
Úročený dlh 10 114 42363 377 40885 038 006107 116 10736 032 075
Úrokové krytie 0,95630,09520,41670,9407-0,3343
Vlastné imanie 8 356 5468 480 4176 716 9628 614 733-13 031 094
Všetky záväzky 71 273 26765 005 33686 795 533108 950 43586 969 230
Vydané dlhopisy 0,00000,000057 997 76477 855 49620 000 000
Výsledok hospodárenia 2 618 976398 112-567 4082 878 804-1 508 032
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 618 976398 112-567 4082 878 804-1 508 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -123 871-2 936 545-1 897 771-254 175-6 170 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 936 545-1 897 771-254 175-6 170 706-13 143 534
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -123 869-2 939 936-1 897 687-254 517-6 170 746
Zásoby 33 852 17436 887 87539 989 03740 460 47944 325 314
Záväzky 71 273 26765 005 33686 795 533108 950 43586 969 230
Záväzky z obchodného styku 2 458 5711 472 5701 596 0741 668 5771 432 868
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 72 4404 76574 578100 8548 873
Zisk pred zdanením -123 869-2 939 936-1 897 687-254 517-6 170 746
Zmena EBIT 8,770,22820,3355-2,610,2022
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000071 06435 7060,0000
Účtovné závierky