A-Z Tapes s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 297 8670,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,760,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,210,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 162 9730,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 9440,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 9440,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 35 9440,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 5940,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 13 9730,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 58 1560,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -134 8940,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 516,190,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 419,140,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 611,910,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 516,190,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 400,700,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 334,800,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 58 3740,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 5940,00000,00000,00000,0000
EBITDA 33 1610,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 1610,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 2,210,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 35 9440,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 5250,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54710,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 251 2710,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 162 9730,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 53,400,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 621,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 218,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 148 4520,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 137 9630,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 10 6520,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 287 2150,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,59650,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 16,680,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,61860,00000,00000,00000,0000
Odpisy 3 0380,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0380,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 636,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 0110,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 9,620,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 204 0290,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,760,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,750,00000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 57,880,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54710,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,210,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 29 2230,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,910,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,910,00000,00000,00000,0000
Služby 5 5790,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 297 8670,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 4 9100,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 177 6750,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 177 6750,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 35 9440,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 23,500,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 134 8940,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 162 9730,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 19 7940,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 7940,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 9730,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 58 1560,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 6060,00000,00000,00000,0000
Záväzky 162 9730,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 18 6060,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 3290,00000,00000,00000,0000