ŠPORTREAL INVEST s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 651 3529 798 4579 932 51910 063 36810 181 241
Bežná likvidita III. stupeň 123,02233,8030,508,947,94
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 54,05184,2316,512,926,85
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,859,918,637,696,98
Celkové tržby 12 00022 75040 20040 20070 673
Celkový dlh 8 900 1288 900 0788 901 5088 905 4098 906 078
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 513-36 845-26 907-16 164-42 483
Čistá marža, Zisková marža, ROS -12,26-5,83-3,16-2,92-1,68
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 51336 84526 90716 16442 483
Čistý cash flow 13 51336 84526 90716 16442 483
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -147 155-132 633-125 987-116 243-85 028
Čistý zisk -147 155-132 633-126 947-117 204-118 824
Čistý zisk v minulom roku -132 633-126 947-117 204-118 824-412 556
Cudzie zdroje -751 224-898 379-1 031 011-1 157 959-1 275 163
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00961,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00961,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00961,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 524,47159,06207,12302,3761,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 441,92115,52182,48252,1736,50
Doba obratu aktív 293 562157 20690 18391 37192 442
Doba obratu pohľadávok 524,47159,06207,12302,3761,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,603,2114,8050,2256,29
EBIT v minulom roku -132 633-125 987-116 243-85 028-292 137
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -147 155-132 633-125 987-116 243-85 028
EBITDA -15 918-1 3995 25814 97246 197
EBITDA marža -1,33-0,06150,13080,37240,6537
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 918-1 3995 25814 97246 197
Finančná páka 12,8510,919,638,697,98
Finančné účty 13 51336 84526 90716 16442 483
Hrubá marža 0,68791,00000,79980,90490,5254
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 053-1 5315 11514 85746 070
Krátkodobé pohľadávky 17 2439 91422 81233 3026 754
Krátkodobé záväzky 250,00200,001 6305 5316 200
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00004 5714 571
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001,41
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000032 836
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000032 836119 459
Náklady na predaný tovar 3 7450,00008 0473 8223 070
Neobežný majetok 9 620 5969 751 6989 882 80010 013 90210 132 004
Obežný majetok 30 75646 75949 71949 46649 237
Obrat obežného majetku 0,39020,48650,80850,81270,8165
Odpisy 131 102131 102131 102131 102131 102
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 131 102131 102131 102131 102131 102
Ostatné náklady na finančnú činnosť 135,00132,00143,00115,00127,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 053-1 5314 15513 89812 278
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,131,620,66930,40210,6011
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,131,620,66930,40211,06
Pohľadávky z obchodného styku 14 5297 20020 09827 7734 020
Pohotová likvidita II. stupeň 123,02233,8030,508,947,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -55,59-24,38-38,32-71,64-30,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92220,90830,89620,88490,8748
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,859,918,637,696,98
Pridaná hodnota 8 25522 75032 15336 37837 130
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,16461,14
Rýchla likvidita I. stupeň 54,05184,2316,512,926,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -559,12-6 3621 693594,80192,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -559,12-6 3621 693594,80192,78
Služby 3 7450,00008 0473 8223 070
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 651 3529 798 4579 932 51910 063 36810 181 241
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 00022 75040 20040 20040 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 00022 75040 20040 20040 200
Účtovný cash flow 13 51336 84526 90716 16442 483
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-2,59
Vlastné imanie 751 224898 3791 031 0111 157 9591 275 163
Všetky záväzky 8 900 1288 900 0788 901 5088 905 4098 906 078
Výsledok hospodárenia -147 020-132 501-125 844-116 130-84 905
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -147 020-132 501-125 844-116 130-84 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -147 155-132 633-126 947-117 204-118 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -132 633-126 947-117 204-118 824-412 556
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -147 155-132 633-125 987-116 243-117 864
Záväzky 8 900 1288 900 0788 901 5088 905 4098 906 078
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00004 5714 571
Zisk pred zdanením -147 155-132 633-125 987-116 243-117 864
Zmena EBIT 1,111,051,081,370,2911