A.Š. - Staviteľstvo, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 619 4540,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92850,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 2530,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -13,050,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 80,730,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 611 8750,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -98 8920,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 98 8920,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 98 8920,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 7250,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -4 7250,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -11 7390,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -7 5790,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,260,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95,720,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 150,660,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 99,260,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 3 7550,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 154,530,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 148,640,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -11 7390,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 7250,00000,00000,00000,0000
EBITDA 20 8050,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 8050,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 81,730,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 98 8920,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 3750,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98660,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 408 1210,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 611 1660,00000,00000,00000,0000
Materiál 20 3140,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 443 5500,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 7530,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 51 9990,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 566 2020,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 2,420,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 28,860,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,650,00000,00000,00000,0000
Odpisy 23 9330,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 9330,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 430,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 2080,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,62340,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,57010,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,390,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 393 5540,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83160,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98780,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 80,730,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 57 2200,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,62340,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,410,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,410,00000,00000,00000,0000
Služby 1 370 6900,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 619 4540,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 67 1070,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 500 7700,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 7 5910,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 493 1790,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 98 8920,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 5790,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 611 8750,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 1280,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 1280,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 7250,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 7390,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 7230,00000,00000,00000,0000
Zásoby 59 1890,00000,00000,00000,0000
Záväzky 611 8750,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -4 7230,00000,00000,00000,0000