A-TOP RENT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 841,00841,00841,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02-1,02-1,020,00000,0000
Celkový dlh 44 00843 04842 5680,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -65,00-65,00-65,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 65,0065,0065,000,00000,0000
Čistý cash flow 65,0065,0065,000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,0000-73,000,00000,0000
Cudzie zdroje 43 16742 20741 7270,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-73,000,00000,0000
Finančné účty 65,0065,0065,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 51,3350,1949,620,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -51,33-50,19-49,620,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 52,2051,0650,490,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 776,00776,00776,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 43 90242 94242 4620,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 14315 1430,00000,00000,0000
Obežný majetok 841,00841,00841,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 776,00776,00776,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 664,11649,34641,950,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 52,3351,1950,620,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02-1,02-1,020,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 19,5119,510,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,57070,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 841,00841,00841,000,00000,0000
Účtovný cash flow 65,0065,0065,000,00000,0000
Vlastné imanie -43 167-42 207-41 7270,00000,0000
Všetky záväzky 44 00843 04842 5680,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,0000-73,000,00000,0000
Záväzky 44 00843 04842 5680,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 15 14315 1430,00000,00000,0000