REOIL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 42 03242 03242 0320,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,161,170,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,935,935,930,00000,0000
Celkové tržby 3 1373 1370,00000,00000,0000
Celkový dlh 35 97035 97035 9700,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-141,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,0000141,000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00000,0000141,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Čistý zisk -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 062-6 062-6 0620,00000,0000
EBIT v minulom roku -641,00-641,00-641,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -641,00-641,00-641,000,00000,0000
EBITDA -439,00-439,00-439,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -439,00-439,00-439,000,00000,0000
Finančná páka 6,936,936,930,00000,0000
Finančné účty 0,00000,0000141,000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -701,00-641,00-237,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85580,85580,85580,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 41 89141 89141 8910,00000,0000
Krátkodobé záväzky 35 97035 97035 9700,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 0682 0682 0680,00000,0000
Obežný majetok 42 03242 03242 0320,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 262,00202,00-202,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 39 31639 31639 3160,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,161,170,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-42,990,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85580,85580,85580,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,935,935,930,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -81,94-81,94-81,940,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -81,94-81,94-81,940,00000,0000
Služby 2 0682 0680,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 42 03242 03242 0320,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00002 0680,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,0000141,000,00000,0000
Vlastné imanie 6 0626 0626 0620,00000,0000
Všetky záväzky 35 97035 97035 9700,00000,0000
Výsledok hospodárenia -439,00-439,00-439,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -439,00-439,00-439,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Záväzky 35 97035 97035 9700,00000,0000
Zisk pred zdanením -641,00-641,00-641,000,00000,0000
Zmena EBIT 1,00001,00001,00000,00000,0000