SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182015201420132012
Aktíva 10 048 017190 392 671262 108 4360,00000,0000
Aktivácia 0,00000,0000200 4230,00000,0000
Bankové úvery 176 696 859182 688 01288 180 9120,00000,0000
Bežné bankové úvery 176 696 859182 688 01288 180 9120,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 60,005 99518 1380,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 898 6331 115 337211 7560,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,04-4,44-9,450,00000,0000
Celkové tržby 15 622 9806 9980,00000,00000,0000
Celkový dlh 243 863 044244 299 263292 901 1850,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 166 705 490182 260 45088 140 3630,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -11,88-594,490,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 991 451427 56240 5490,00000,0000
Čistý cash flow 9 926 656-816 23840 5490,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -185 518 913-2 895 603-24 326 8850,00000,0000
Čistý zisk -185 606 218-4 160 240-37 436 5870,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -785 513-38 311 701-43 907 6280,00000,0000
Cudzie zdroje 234 713 66055 021 92931 004 5050,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29,002 9110,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000026 476 1220,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 396,151 93923,220,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -9,4789,4414,120,00000,0000
Doba obratu aktív 78 54668 945589,650,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 396,151 93982,780,00000,0000
Doba obratu zásob 0,0000476 9880,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00003 852 440136,590,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 524 96222 233150,150,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 956 1900,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -785 412-27 668 265-31 280 9910,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -185 518 913-2 895 603-24 326 8850,00000,0000
EBITDA -17 510 866-890 357-5 305 5560,00000,0000
EBITDA marža -1,12-127,230,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 510 866-890 357-5 305 5560,00000,0000
Finančná páka -0,0428-3,46-8,450,00000,0000
Finančné účty 9 991 451427 56240 5490,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 23,360,28900,11830,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -23,36-0,2890-0,11830,00000,0000
Hrubá marža -0,0910-130,040,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 368 936-995 175-6 243 7920,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 6,680,32250,25470,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 82,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 50 6785 353 30510 320 8910,00000,0000
Krátkodobé záväzky 67 156 32061 396 27666 746 1810,00000,0000
Krytie dlhovej služby -200,57-0,6012-0,40220,00000,0000
Materiál 0,00007 031 45113 151 4000,00000,0000
Nákladové úroky 87 3051 264 15713 109 7020,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 72,0010 640 52512 626 6370,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 468 8381 918 012170 630 2640,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00005 8170,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000176 484 578187 103 4080,00000,0000
Obežný majetok 10 047 95713 902 09874 986 8900,00000,0000
Obrat aktív 0,00460,00530,61900,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00570,86720,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00460,07252,160,00000,0000
Odpisy 0,00001 935 30012 030 7890,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000967 65012 030 7890,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000967 6500,00000,00000,0000
Osobné náklady 30 954620 4320,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 198,00104 918941 5750,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00003 3390,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 55 504 46845 866 0750,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -185 606 218-2 224 940-25 405 7980,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,20-0,0326-0,65480,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -18,46-0,0152-0,09280,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -20,28-0,0153-0,09290,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,20-0,0226-0,12470,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99440,00220,00020,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0218-0,68180,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,6354-116,640,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-156,45-0,04700,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -45,94-1,470,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -45,94-0,3561-0,69670,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 212,59-0,80980,00030,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku -1 211247 0056 276 6060,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 23,64-67,41764,620,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 113,70-0,64570,00310,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 17,590,95950,33640,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 24,271,281,120,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,04-4,44-9,450,00000,0000
Pridaná hodnota -1 422 145-910 053-8 381 6090,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť -46 863190,740,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -18,47-0,0219-0,14280,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,79080,07561,210,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,93-274,38-55,210,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,93-274,38-55,210,00000,0000
Služby 1 411 452439 16018 050 9380,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 048 017190 392 671262 108 4360,00000,0000
Spotreba materiálu… 57 386472 017160 312 9590,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 176 696 941182 688 01288 180 9120,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 635 4531 008 009162 248 6550,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 148 7600,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 440 00050,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00005 9880,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 6931 001 971162 248 6550,00000,0000
Účtovný cash flow 9 926 656-816 23840 5490,00000,0000
Úročený dlh 176 696 941182 688 01288 180 9120,00000,0000
Úrokové krytie -2 125-2,29-1,860,00000,0000
Vlastné imanie -234 713 660-55 021 929-31 004 5050,00000,0000
Všetky záväzky 243 863 044244 299 263292 901 1850,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,000073 9580,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000216 7036 6210,00000,0000
Výsledok hospodárenia -185 667 475-2 825 643-30 018 6830,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -185 667 475-2 825 643-30 018 6830,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -185 606 218-4 160 240-37 436 5870,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -785 513-38 311 701-43 907 6280,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -185 606 218-4 159 760-44 069 9760,00000,0000
Zásoby 5 8287 601 75338 149 3280,00000,0000
Záväzky 243 863 044244 299 263292 901 1850,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 56 751 14647 112 7530,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 246 6781 246 6780,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -185 606 218-4 159 760-44 069 9760,00000,0000
Zmena EBIT 236,210,10470,77770,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-1 001 0187 533 2100,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-1 001 0187 533 2100,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 183 596 60936,0012 682 3380,00000,0000

Činnosti firmy
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Zámočníctvo
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej..
Činnosť účtovných poradcov
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Sprostredkovanie dopravy
Tvarovanie za studena
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Montáž a opravy mechanických častí kancelárskej a reprodukčnej techniky
Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
Technické testovanie, meranie a analýzy
Frézovanie a sústruženie kovov
Kovoobrábanie
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vnútroštátna nákladná cestná doprava do 3,5 t
Prevádzkovanie neverejných vodovodov a kanalizácií
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení
Povrchová úprava kovov
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba kovových prefabrikátov pre stavby
Skladovanie a a preklad nákladov
Prenájom strojov, prístrojov, technických a elektronických zariadení
Prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel
Organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov vrátane ich vecného zabezpečenia
Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrno-spoločenských podujatí
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
Zváračské práce
Odlievanie kovov /zlievarenstvo/ s výnimkou drahých kovov
Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť s výnimkou ochrany práce v oblasti..
Marketing a management
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Zušľachťovanie kovov
Činnosť colného deklaranta
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Prevádzkovanie garáží a parkovacích miest
Výroba: surové železo, oceľové plechy, pásová oceľ, štrkopiesky a drvná..
Vedenie účtovníctva
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu