Construktion&Cars&Catering s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 3 1712 2450,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,000018,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000018,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,06-1,040,00000,00000,0000
Celkový dlh 59 59253 5240,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-78,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000096,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000096,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
Čistý zisk -960,00-2 1060,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 182136,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 56 42151 2790,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000033,400,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000034,890,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000033,400,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 0750,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000829,500,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 222136,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
Finančné účty 0,000096,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 17,7922,840,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -17,79-22,840,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 18,7423,770,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 1712 1490,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 59 43453 3700,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 3520,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000018 1140,00000,00000,0000
Obežný majetok 3 1712 2450,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,000010,460,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,000010,460,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -960,00-2 1060,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,93810,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,93810,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 0960,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000534,160,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 18,7923,840,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,06-1,040,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00005 3700,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,880,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,3027-0,93810,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-25,420,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-25,420,00000,00000,0000
Služby 0,00001 8930,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 1712 2450,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000016 2210,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000018,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000023 4840,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000023 4840,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000096,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,000018,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -56 421-51 2790,00000,00000,0000
Všetky záväzky 59 59253 5240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -960,00-2 1060,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 182136,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
Záväzky 59 59253 5240,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 5 3520,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-2 1060,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0000-15,490,00000,00000,0000