GREBEN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320102009
Aktíva 29 3620,00000,00000,0000
Bankové úvery 60 0510,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 60 0510,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,050,00000,00000,0000
Celkový dlh 575 7370,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 60 0510,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 546 3750,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 18,610,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -18,610,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 17,520,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 514 5270,00000,00000,0000
Neobežný majetok 29 3620,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,050,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 19,610,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,050,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 3620,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 0510,00000,00000,0000
Úročený dlh 60 0510,00000,00000,0000
Vlastné imanie -546 3750,00000,00000,0000
Všetky záväzky 575 7370,00000,00000,0000
Záväzky 575 7370,00000,00000,0000