DreamSlovakia, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 9863 9864 4664 9465 426
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00009,3010,3011,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,12-1,11-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00009,3010,3011,30
Celkový dlh 0,00000,0000480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 986-3 986-4 466-4 946-5 426
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9863 9864 4664 9465 426
Čistý cash flow 3 9863 9864 4664 9465 426
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-5,00
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-480,00-485,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-485,00968,00
Cudzie zdroje -3 986-3 986-3 986-4 466-4 946
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000-5,001 448
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-5,00
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-5,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-5,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,00000,0000-96,00
Finančná páka 1,00001,00001,121,111,10
Finančné účty 3 9863 9864 4664 9465 426
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,8925-0,9030-0,9115
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,89250,90300,9115
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-5,00
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,00005,00
Obežný majetok 3 9863 9864 4664 9465 426
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-480,00-485,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00009,3010,3011,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-0,8925-0,9030-0,9115
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-5,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00009,3010,3011,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-96,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-96,00
Služby 0,00000,00000,00000,00005,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 9863 9864 4664 9465 426
Účtovný cash flow 3 9863 9864 4664 9465 426
Vlastné imanie 3 9863 9863 9864 4664 946
Všetky záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-5,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-5,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-480,00-485,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-485,00968,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-5,00
Záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-5,00