NGT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 47 29758 85846 60451 15984 572
Bežná likvidita III. stupeň 1,221,632,111,441,13
Časové rozlíšenie aktív 135,00164,00268,000,0000437,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,961,590,89852,297,44
Celkové tržby 35 34757 32061 51452 7170,0000
Celkový dlh 35 36436 09322 05635 60874 548
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 249-5 437-4 766-9 371-2 022
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 2495 4374 7669 3712 022
Čistý cash flow 1 812671,00-4 605466,002 022
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 832-823,0011 29012 20927 031
Čistý zisk -10 832-1 7838 99710 67427 031
Čistý zisk v minulom roku -1 7838 99710 674-5 147-8 637
Cudzie zdroje -11 933-22 765-24 548-15 551-10 024
Daň z príjmov 0,0000960,002 2931 5350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 2931 535960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 2931 5350,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 372,51339,19246,66289,33433,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 327,66310,57240,80289,33228,57
Doba obratu aktív 494,87374,86276,53354,21446,53
Doba obratu pohľadávok 372,51339,19246,66289,33433,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000705,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 369,95229,83130,84246,50393,57
EBIT v minulom roku -823,0011 29012 209-4 187-8 480
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 832-823,0011 29012 20927 031
EBITDA -9 021-636,0011 50012 86930 449
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 021-636,0011 50012 86930 449
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,170,20310,12570,0000
Finančná páka 3,962,591,903,298,44
Finančné účty 7 2495 4374 7669 3712 022
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2523-0,3868-0,5267-0,3040-0,1185
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25230,38680,52670,30400,1185
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 241-823,0011 29012 20929 493
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74760,61310,47310,69590,8814
Krátkodobé pohľadávky 35 60353 25741 57041 78882 113
Krátkodobé záväzky 35 35836 08722 05035 60274 542
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000157,00
Náklady na predaný tovar 44 15856 96048 25339 84838 587
Neobežný majetok 4 3100,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 42 85258 69446 33651 15984 135
Obrat aktív 0,73760,97371,321,030,8174
Obrat neobežného majetku 8,090,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,81410,97641,331,030,8217
Odpisy 1 4840,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 742,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 742,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 220,00187,00210,00660,00956,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 27313 7756 6996 7130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 348-1 7838 99710 67427 031
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,9077-0,07830,36650,68642,70
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,9073-0,03610,45980,78482,70
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7916
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -6,250,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 31 31648 76440 58241 78843 292
Pohotová likvidita II. stupeň 1,221,632,111,441,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,59-33,935,33-33,37-4,96
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74770,61320,47330,69600,8815
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,961,590,89852,297,44
Pridaná hodnota -9 273350,0013 26112 86930 544
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,9077-0,07830,36650,68642,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,92-56,751,922,772,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,92-56,751,922,772,45
Služby 2 4803 3653 2536 6182 516
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 29758 85846 60451 15984 572
Spotreba materiálu… 41 67853 59545 00033 23036 071
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 88557 31061 51452 71769 131
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 88557 31061 51452 71769 131
Účtovný cash flow 1 812671,00-4 605466,002 022
Vlastné imanie 11 93322 76524 54815 55110 024
Všetky záväzky 35 36436 09322 05635 60874 548
Výsledok hospodárenia -10 505-636,0011 50012 86930 449
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 505-636,0011 50012 86930 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 832-1 7838 99710 67427 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 7838 99710 674-5 147-8 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 832-823,0011 29012 20929 493
Záväzky 35 36436 09322 05635 60874 548
Záväzky z obchodného styku 8 27313 7756 6996 7130,0000
Zisk pred zdanením -10 832-823,0011 29012 20929 493
Zmena EBIT 13,16-0,07290,9247-2,92-3,19