TAMITEP CAR WASH & SERVIS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620132012
Aktíva 28 38528 88228 8820,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,60400,00000,30550,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,30-8,43-10,870,00000,0000
Celkové tržby 0,00000,0000745,000,00000,0000
Celkový dlh 32 27132 76831 8080,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 275-928,00-928,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 275928,00928,000,00000,0000
Čistý cash flow 2 3470,0000894,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000745,000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-960,00-215,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -960,00-215,00-7 6060,00000,0000
Cudzie zdroje 3 8863 8862 9260,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001 3930,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00001 3930,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000014 1500,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00001 3930,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000015 5840,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000745,00-7 6060,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000745,000,00000,0000
EBITDA 0,00000,0000745,000,00000,0000
EBITDA marža 0,00000,00001,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000745,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,290,00000,0000
Finančná páka -7,30-7,43-9,870,00000,0000
Finančné účty 3 275928,00928,000,00000,0000
Hrubá marža 0,00000,00001,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000745,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,141,131,100,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 8442 8440,00000,0000
Krátkodobé záväzky 32 27132 76831 8080,00000,0000
Neobežný majetok 25 11025 11025 1100,00000,0000
Obežný majetok 3 2753 7723 7720,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000497,00497,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-960,00-215,000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00001,200,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00001,200,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 8442 8440,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,660,00003,270,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,141,131,100,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,30-8,43-10,870,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000745,000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,000042,700,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,000042,700,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 38528 88228 8820,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000745,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000745,000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 3470,0000894,000,00000,0000
Vlastné imanie -3 886-3 886-2 9260,00000,0000
Všetky záväzky 32 27132 76831 8080,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000745,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000745,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-960,00-215,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,00-215,00-7 6060,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000745,000,00000,0000
Záväzky 32 27132 76831 8080,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000497,00497,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000745,000,00000,0000