Roll and Klokner s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 146 173159 562212 9740,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,40160,49210,58470,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000042,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000055 2890,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,84-2,34-8,170,00000,0000
Celkové tržby 73 283134 6210,00000,00000,0000
Celkový dlh 320 308278 450179 6730,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -903,00-9 040-547,000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7349-0,33330,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 903,009 040547,000,00000,0000
Čistý cash flow 903,009 040547,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -52 889-43 904-45 2960,00000,0000
Čistý zisk -53 855-44 864-45 2960,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -44 864-53 404-6 4020,00000,0000
Cudzie zdroje 174 135118 88821 9880,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 195,00245,00194,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 963,56506,392 4240,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 963,56505,691 9680,00000,0000
Doba obratu aktív 1 110635,143 7970,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 965,04507,372 4280,00000,0000
Doba obratu zásob 32,1012 0210,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 19 8416 761 8442 2400,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4261 1063 2020,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 7124 316 3930,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -43 904-53 404-6 4020,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -52 889-43 904-45 2960,00000,0000
EBITDA -72 522-40 075-1 2180,00000,0000
EBITDA marža -0,9896-0,29770,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -72 522-40 075-1 2180,00000,0000
Finančná páka -0,8394-1,34-9,690,00000,0000
Finančné účty 903,009 040547,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,190,74510,10320,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,19-0,7451-0,10320,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 29627 719-11 5310,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,191,740,84320,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 126 934127 218135 9810,00000,0000
Krátkodobé záväzky 319 582277 884179 5810,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 140 318177 3860,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -12 0870,0000-0,02200,00000,0000
Nákladové úroky 6,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 76 88379 65829 2630,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 87915,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 17 62422 56575 4600,00000,0000
Obežný majetok 128 549136 997137 4720,00000,0000
Obrat aktív 0,32890,57470,09610,00000,0000
Obrat neobežného majetku 2,734,060,27130,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,37400,66930,14890,00000,0000
Obrat zásob 11,370,03040,00000,00000,0000
Odpisy 5 3935 39533 7740,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 3935 39533 7740,00000,0000
Osobné náklady 42 71659 9640,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 174,0086,0010 3130,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -48 462-39 469-11 5220,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30930,37742,060,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,30500,37112,070,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,484,980,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -4,90802,60-0,30040,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,67420,20080,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,59860,1842-0,26030,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 126 934127 041110 3720,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40000,49030,58150,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 192,8413,1540,200,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 150,500,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,191,750,84360,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,84-2,34-8,170,00000,0000
Pridaná hodnota -28 80012 039-8 7910,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,111,400,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30930,37742,060,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,42-6,95-147,510,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,42-6,95-147,510,00000,0000
Služby 31 03338 59012 9140,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 146 173159 562212 9740,00000,0000
Spotreba materiálu… 39 97141 05316 3490,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 73 283125 63720 4720,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25 20033 9400,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 4540,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 62991 69720 4720,00000,0000
Účtovný cash flow 903,009 040547,000,00000,0000
Úrokové krytie -8 8150,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -174 135-118 888-21 9880,00000,0000
Všetky záväzky 320 308278 450179 6730,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000055 2890,00000,0000
Výsledok hospodárenia -52 715-43 827-34 9920,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -52 715-43 827-34 9920,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -53 855-44 864-45 2960,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -44 864-53 404-6 4020,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -52 895-43 904-45 2960,00000,0000
Zásoby 517,00494,00750,000,00000,0000
Záväzky 320 308278 450179 6730,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 140 318177 3860,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -52 895-43 904-45 2960,00000,0000
Zmena EBIT 1,200,82217,080,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000032 2970,00000,00000,0000