Sanatha s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 16 77213 4290,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,41720,60750,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000047,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,5231,590,00000,00000,0000
Celkové tržby 7 0270,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 27 77813 0170,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -178,00-148,000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,200,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 178,00148,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 178,00148,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 389-18 1060,00000,00000,0000
Čistý zisk -15 438-19 2780,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 019890,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 11 006-412,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,3362,620,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,0146,430,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 871,18246,370,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 58,3362,620,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00002,480,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000098,510,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 441109,470,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 4572 4600,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 389-18 1060,00000,00000,0000
EBITDA -9 835-4 4140,00000,00000,0000
EBITDA marža -1,400,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 835-4 4140,00000,00000,0000
Finančná páka -1,5232,590,00000,00000,0000
Finančné účty 178,00148,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,6562-0,03070,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,65620,03070,00000,00000,0000
Hrubá marža -0,96100,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 800-5 4540,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,650,44430,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 1233 4130,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 27 7335 9670,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 286,000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -110,51-3,770,00000,00000,0000
Materiál 0,000017,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 89,001 1720,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 478,001 5700,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 78022 1100,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 5000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 5 2019 8040,00000,00000,0000
Obežný majetok 11 5713 5780,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,41901,480,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 1,352,030,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,60735,560,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,0000147,060,00000,00000,0000
Odpisy 3 65510 5600,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 65510 5600,00000,00000,0000
Osobné náklady 2 8910,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 965,001 0400,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 783-8 7180,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,40-46,790,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,8579-1,350,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8579-1,350,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,31-2,430,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,340,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,03-0,20980,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 0592 5310,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04690,60470,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 61,83-2,780,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,000,12630,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,660,96930,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,5231,590,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -6 753-2 2150,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,9205-1,440,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,40-46,790,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,82-2,950,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,82-2,950,00000,00000,0000
Služby 4 61513 1200,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 77213 4290,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 9 1656 4900,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 02719 8950,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00005 0620,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 02714 8330,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 178,00148,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -161,67-15,450,00000,00000,0000
Vlastné imanie -11 006412,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 27 77813 0170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -13 490-17 0660,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 490-17 0660,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 438-19 2780,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 019890,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 478-19 2780,00000,00000,0000
Zásoby 10 27017,000,00000,00000,0000
Záväzky 27 77813 0170,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 286,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -14 478-19 2780,00000,00000,0000
Zmena EBIT -2,64-7,360,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 0920,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Predávanie a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových nosičov..
Reprodukcia nahraných zvukových a zvukovo - obrazových nosičov so súhlasom autora
Vydávanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov so súhlasom autora
Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Návrh a optimalizácia informačných technológií
Inštalovanie počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia
Systémová údržba softwaru
Kompletizácia výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
Prekladateľská a tlmočnícka činnosť
Poradenská činnosť v oblasti marketingu
Technicko - organizačné zabezpečenie a usporadúvanie kultúrnych, kultúrno -..
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených..
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Prevádzkovanie solária, sauny a vírivky
Prieskum trhu a verejnej mienky
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Administratívne služby vrátane kopírovacích služieb
Automatizované spracovanie dát
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Technicko - organizačné zabezpečenie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov..
Prenájom motorových vozidiel
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)