ABAR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 32 63433 59715 15612 25111 589
Bežná likvidita III. stupeň 23,118,0416,3025,5224,14
Časové rozlíšenie aktív 137,000,00000,00000,00005,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,462,393,121,390,4646
Celkové tržby 5 00025 3324 3265 8674 292
Celkový dlh 5 8894 179930,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 638-25 155-15 156-12 251-11 584
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,50660,59980,56380,1128-0,0594
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 63825 15515 15612 25111 584
Čistý cash flow -8 5179 9992 905667,00223,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 53318 9222 9191 142225,00
Čistý zisk -2 53315 1932 439662,00-255,00
Čistý zisk v minulom roku 15 1932 439662,00-255,00-295,00
Cudzie zdroje -26 745-29 418-14 226-11 771-11 109
Daň z príjmov 0,00003 729480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 3 729480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00003 729480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 293,970,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 2 382484,091 286805,70985,55
Doba obratu pohľadávok 293,970,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,7060,2178,9431,5740,82
EBIT v minulom roku 18 9222 9191 142225,00-295,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 53318 9222 9191 142225,00
EBITDA 5 03718 9962 9901 457293,00
EBITDA marža 1,010,74990,69120,24830,0683
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 03718 9962 9901 457293,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,19710,16440,42032,13
Finančná páka 1,221,141,071,041,04
Finančné účty 16 63825 15515 15612 25111 584
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8195-0,8756-0,9386-0,9608-0,9586
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81950,87560,93860,96080,9586
Hrubá marža 0,58280,77390,72120,29350,1358
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 50318 9222 9191 142225,00
Krátkodobé pohľadávky 4 0270,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 900,004 179930,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 2 0865 7281 1803 8283 709
Neobežný majetok 11 8320,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 20 66533 59715 15612 25111 584
Obrat aktív 0,15320,75400,28370,45300,3704
Obrat obežného majetku 0,24200,75400,28370,45300,3705
Odpisy 7 0360,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 5180,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 5180,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 534,0074,0071,00315,0068,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 900,00450,00450,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 50315 1932 439662,00-255,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09470,51650,17140,0562-0,0230
Podiel EBIT k aktívam -0,07760,56320,19260,09320,0194
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,07760,56320,19260,09320,0194
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,07980,64320,20520,09700,0203
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50980,74871,00001,00000,9996
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,700,39470,67150,11370,0520
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,700,39470,67560,12020,0520
Pohotová likvidita II. stupeň 23,116,0216,3025,5224,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,14-2,94-4,90-17,65-49,82
Pridaná hodnota 2 91419 6043 1201 722583,00
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,09470,51650,17140,0562-0,0230
Rýchla likvidita I. stupeň 18,496,0216,3025,5224,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,170,22000,31100,32941,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,170,22000,31100,32941,64
Služby 899,004 2501 0373 8083 709
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 63433 59715 15612 25111 589
Spotreba materiálu… 1 1871 478143,0020,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 00025 3324 3005 5504 292
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 00025 3324 3005 5504 292
Účtovný cash flow -8 5179 9992 905667,00223,00
Vlastné imanie 26 74529 41814 22611 77111 109
Všetky záväzky 5 8894 179930,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia -1 99918 9962 9901 457293,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 99918 9962 9901 457293,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 53315 1932 439662,00-255,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 1932 439662,00-255,00-295,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 53318 9222 9191 142225,00
Zásoby 0,00008 4420,00000,00000,0000
Záväzky 5 8894 179930,00480,00480,00
Záväzky z obchodného styku 900,00450,00450,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 53318 9222 9191 142225,00
Zmena EBIT -0,13396,482,565,08-0,7627