PROSPECTA GROUP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 341 1251 321 5511 336 8011 391 061885 611
Bežná likvidita III. stupeň 0,66210,06710,04880,41920,4283
Časové rozlíšenie aktív 3 5633 9884 1644 0144 667
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00004 4102 1810,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,041,221,602,322,51
Celkové tržby 519 963190 391195 822205 3660,0000
Celkový dlh 684 565725 040819 014970 148633 238
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 836-219,00-6 664-21 712-18 645
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,12970,43660,48330,57680,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 836219,006 66421 71218 645
Čistý cash flow 4 617-6 445-15 048-4 30018 645
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 87 249106 158122 670152 36130 903
Čistý zisk 67 45083 13494 645118 46130 903
Čistý zisk v minulom roku 83 13494 645118 46147 89729 252
Cudzie zdroje -656 560-596 511-513 377-418 732-252 373
Daň z príjmov 19 34422 56927 14133 6650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 22 56927 14133 66513 7720,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 34422 56927 14133 6650,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 885,2382,8753,54670,801 183
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 878,5476,3841,32238,721 183
Doba obratu aktív 2 7822 5692 5042 4874 320
Doba obratu pohľadávok 885,2382,8753,54670,801 183
Doba obratu zásob 0,00000,0000156,020,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000763 2680,000016 108
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 3641 3601 5121 7063 027
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000288 4580,00000,0000
EBIT v minulom roku 106 158122 670152 36161 66929 252
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 87 249106 158122 670152 36130 903
EBITDA 199 513190 766206 789204 98855 180
EBITDA marža 0,38371,001,060,99820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 199 513190 766206 789204 98855 180
Finančná páka 2,042,222,603,323,51
Finančné účty 4 836219,006 66421 71218 645
Hrubá marža 0,26340,82760,89780,90070,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 874 890190 620207 632205 48655 067
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49030,52920,60380,68600,7008
Krátkodobé pohľadávky 426 82042 62428 579375 173242 483
Krátkodobé záväzky 657 565699 408807 182954 264620 638
Krytie dlhovej služby 438,49419,2739,0684,850,0000
Materiál 130,0088,00165,0055,000,0000
Nákladové úroky 455,00455,00884,00235,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 455,00884,00235,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 39 03830 16019 01119 17714 063
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000386,000,00000,0000
Neobežný majetok 905 7761 274 6321 297 229990 107619 816
Obežný majetok 431 78642 93135 408396 940261 128
Obrat obežného majetku 0,40764,375,500,51430,2866
Obrat zásob 0,00000,00002,340,00000,0000
Odpisy 144 49284 46284 46259 40217 712
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 72 24642 23142 23129 70117 712
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 72 24642 23142 23129 7010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 165,00146,00161,00148,00113,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 145 992193 656305 054522 2920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 211 942167 596179 107177 86348 615
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000455,480,00004,32
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94781,872,083,113,43
Pohľadávky z obchodného styku 423 59439 28722 055133 516242 483
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66190,06700,04860,41920,4283
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -142,2092,5534,1297,38-13,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,15-14,16-17,02-18,300,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51040,54860,61270,69740,7150
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,041,221,602,322,51
Pridaná hodnota 136 950157 577175 814184 96460 768
Primárna platobná neschopnosť 0,34474,9313,833,910,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,433,803,964,7311,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,433,803,964,7311,48
Služby 14 91719 88912 22814 0909 282
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 341 1251 321 5511 336 8011 391 061885 611
Spotreba materiálu… 24 12110 2716 3975 0874 781
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 513 759187 737195 327204 46474 831
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 337 7710,0000502,00323,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000409,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 175 988187 737194 416204 14174 831
Účtovný cash flow 4 617-6 445-15 048-4 30018 645
Úrokové krytie 191,76233,31138,77648,340,0000
Vlastné imanie 656 560596 511513 377418 732252 373
Všetky záväzky 684 565725 040819 014970 148633 238
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00004 4102 1810,0000
Výsledok hospodárenia 87 414106 304122 829145 90937 468
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 87 414106 304122 829145 90937 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 45083 13494 645118 46130 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 83 13494 645118 46147 89729 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 86 794105 703121 786152 12640 356
Zásoby 130,0088,00165,0055,000,0000
Záväzky 684 565725 040819 014970 148633 238
Záväzky z obchodného styku 145 992193 656305 054522 2920,0000
Zisk pred zdanením 86 794105 703121 786152 12640 356
Zmena EBIT 0,82190,86540,80512,471,06
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 305 3780,00000,00000,00000,0000