RODOS-REALITY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 579 352535 936546 258614 885743 330
Bankové úvery 354,00354,00354,0022 84253 561
Bežné bankové úvery 354,00354,00354,0022 84253 561
Časové rozlíšenie aktív 284,00284,00284,00284,00268,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000153,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,701,81-1,55-0,0497-4,41
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -94,97-15,11-14,75-16,3733,53
Celkové tržby 222 583163 01482 74265 4420,0000
Celkový dlh 585 517573 919585 994654 896721 654
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -171 878-93 606-24 804-63 991-41 332
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 172 23293 96025 15886 83394 893
Čistý cash flow 78 27268 802-61 675-1 99094 893
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 8182 7141 523-16 85021 806
Čistý zisk 31 8181 753275,00-20 32314 883
Čistý zisk v minulom roku 1 753275,00-20 323-26 328-125 429
Cudzie zdroje 6 16537 98339 73640 011-21 523
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,96117,62176,8988,21167,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 87,87117,62117,2888,21167,51
Doba obratu aktív 2 8475 5235 1803 93611 104
Doba obratu pohľadávok 97,96117,62176,8988,21167,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000014 910
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 8765 9105 5534 0469 980
EBIT v minulom roku 2 7141 523-16 850-21 316-109 963
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 8182 7141 523-16 85021 806
EBITDA 42 92425 97842 38864 79151 817
EBITDA marža 0,19280,15940,51230,99010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 92425 97842 38864 79151 817
Efektívna daňová sadzba 0,00000,35390,7773-0,04960,0000
Finančná páka -93,97-14,11-13,75-15,3734,54
Finančné účty 172 23293 96025 15886 83394 893
Hrubá marža -0,15070,02230,09770,53750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 314 982280 505129 51980 16350 347
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,011,071,071,030,8988
Krátkodobé pohľadávky 19 93211 41418 65513 78011 214
Krátkodobé záväzky 585 115573 532585 631632 053668 093
Krytie dlhovej služby 0,000025 978147,1825,787,48
Nákladové úroky 0,00001,0000288,002 5136 923
Nákladové úroky v minulom roku 1,0000288,002 5134 05215 466
Náklady na predaný tovar 107 81031 77730 41221 84716 355
Neobežný majetok 386 904430 278502 161513 988636 955
Obežný majetok 192 164105 37443 813100 613106 107
Obrat obežného majetku 0,38650,33610,87860,56670,2303
Odpisy 145 24867 41678 05462 02428 625
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 72 62433 70839 02731 01228 625
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 72 62433 70839 02731 0120,0000
Osobné náklady 5 8757 9312 7620,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 774473,001 0031 3131 470
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000017,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 55 49235 4501 7194 5470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 177 06669 16978 32941 70143 508
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -5,48-0,0466-0,00701,180,1982
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -5,52-0,0722-0,03870,98150,2904
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,17522,180,34170,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,35170,4221-0,7454-0,03040,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,710,45932,930,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,22190,04840,10000,56710,2823
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,051,94-1,60-0,03493,88
Pohľadávky z obchodného styku 17 88011 41412 36913 78011 214
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,07880,5521-0,6443-20,11-0,2268
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000068 802-214,15-0,791913,71
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,071,071,070,9708
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -94,97-15,11-14,75-16,3733,53
Pridaná hodnota -33 5403 6438 08235 1758 080
Primárna platobná neschopnosť 3,103,110,13900,33000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,16-0,0462-0,00690,50790,6915
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,6422,0913,8210,1113,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,6422,0913,8210,1113,93
Služby 94 13821 95322 47916 14112 268
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 579 352535 936546 258614 885743 330
Spotreba materiálu… 13 6729 8247 9335 7064 087
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 354,00354,00354,0022 84253 561
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 212 186162 92082 56165 35624 435
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 137 916127 50044 0678 3340,0000
Tržby z predaja tovaru 53 7500,00000,000026 6670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 52035 42038 49430 35524 435
Účtovný cash flow 78 27268 802-61 675-1 99094 893
Úročený dlh 354,00354,00354,0022 84253 561
Úrokové krytie 0,00002 7145,29-6,713,15
Vlastné imanie -6 165-37 983-39 736-40 01121 523
Všetky záväzky 585 517573 919585 994654 896721 654
Výsledok hospodárenia 35 5923 1872 601-15 55423 192
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 5923 1872 601-15 55423 192
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 8181 753275,00-20 32314 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 753275,00-20 323-26 328-125 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 8182 7131 235-19 36314 883
Záväzky 585 517573 919585 994654 896721 654
Záväzky z obchodného styku 55 49235 4501 7194 5470,0000
Zisk pred zdanením 31 8182 7131 235-19 36314 883
Zmena EBIT 11,721,78-0,09040,7905-0,1983
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000082 8755 80026 6550,0000