Smart Systems International, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112010
Aktíva 74 4680,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,91040,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -38,050,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 94,470,00000,00000,0000
Celkový dlh 73 6880,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 6810,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 6810,00000,00000,0000
Čistý cash flow 29 6810,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 4500,00000,00000,0000
Čistý zisk -11 4500,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 2860,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -780,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 536,030,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 520,660,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 1800,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 536,030,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 49,150,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 998,440,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 1660,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -5 2860,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 4500,00000,00000,0000
EBITDA -4 5900,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 5900,00000,00000,0000
Finančná páka 95,470,00000,00000,0000
Finančné účty 29 6810,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 2820,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98820,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 33 8270,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 73 5890,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 26 9020,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 9180,00000,00000,0000
Neobežný majetok 7 4700,00000,00000,0000
Obežný majetok 66 9980,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 3,080,00000,00000,0000
Obrat zásob 7,430,00000,00000,0000
Odpisy 5 6490,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 6490,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 692,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 8010,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -14,680,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -13,030,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,68470,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,290,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 32 8570,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86300,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98950,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 94,470,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -3 8680,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -14,680,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,050,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,050,00000,00000,0000
Služby 984,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 4680,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 0340,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 23 0340,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 29 6810,00000,00000,0000
Vlastné imanie 780,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 73 6880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 2390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 2390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 4500,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 2860,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 4500,00000,00000,0000
Zásoby 3 4900,00000,00000,0000
Záväzky 73 6880,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -11 4500,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,170,00000,00000,0000