1 AUTO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 659 385569 55966 4460,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98431,000,76760,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 704,00569,0033,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 8280,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -89,29-16,580,27780,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1 419323,23-4,300,00000,0000
Celkové tržby 1 226 2961 443 7510,00000,00000,0000
Celkový dlh 659 850565 98086 5600,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 063-79 584-5 5870,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 06379 5845 5870,00000,0000
Čistý cash flow -41 52129 0375 5870,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 800,0014 5665 1600,00000,0000
Čistý zisk -2 21611 2925 1600,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 11 29210 573-17 1780,00000,0000
Cudzie zdroje 465,00-1 75120 1140,00000,0000
Daň z príjmov 2 8802 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8800,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 109,9361,4758,070,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 109,9361,4758,070,00000,0000
Doba obratu aktív 197,43143,99226,970,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 109,9361,4758,070,00000,0000
Doba obratu zásob 77,3464,86161,540,00000,0000
Doba splácania záväzkov 209,50151,69312,810,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 197,57141,78295,680,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 19,509,450,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 56613 453-17 1780,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 800,0014 5665 1600,00000,0000
EBITDA 5 59820 8665 9300,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 59820 8665 9300,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 4,340,20320,00000,00000,0000
Finančná páka -1 418325,28-3,300,00000,0000
Finančné účty 38 06379 5845 5870,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 28619 3485 7440,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,000,98471,300,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 367 146243 16317 0000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 659 850560 81986 5600,00000,0000
Krytie dlhovej služby 41,1652,960,00000,00000,0000
Nákladové úroky 136,00394,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 394,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 216 2871 424 196101 0010,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 149 6151 349 47599 0280,00000,0000
Neobežný majetok 9 8806 4370,00000,00000,0000
Obežný majetok 648 801562 55366 4130,00000,0000
Obrat aktív 1,852,531,610,00000,0000
Obrat neobežného majetku 123,39224,290,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,882,571,610,00000,0000
Obrat zásob 4,725,632,260,00000,0000
Odpisy 5 3824 2920,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 6912 1460,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 6912 1460,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 762,001 518186,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 61 43334 9420,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 16615 5845 1600,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 4,776,45-0,25650,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,722,11-0,25650,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,51384,560,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 367 146243 16317 0000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61520,57460,26130,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0112-0,06033,600,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -305,3073,700,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,000,99371,300,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1 419323,23-4,300,00000,0000
Pridaná hodnota 2 76519 5555 8540,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,776,45-0,25650,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 117,8727,1214,600,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 117,8727,1214,600,00000,0000
Služby 66 11573 6081 8480,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 659 385569 55966 4460,00000,0000
Spotreba materiálu… 557,001 113125,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 224 7771 443 751106 8550,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 7250,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 177 5021 407 081106 8550,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 55036 6700,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -41 52129 0375 5870,00000,0000
Úrokové krytie 5,8836,970,00000,00000,0000
Vlastné imanie -465,001 751-20 1140,00000,0000
Všetky záväzky 659 850565 98086 5600,00000,0000
Výsledok hospodárenia 219,0016 5745 9300,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 219,0016 5745 9300,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 21611 2925 1600,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 29210 573-17 1780,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 664,0014 1725 1600,00000,0000
Zásoby 243 592239 80643 8260,00000,0000
Záväzky 659 850565 98086 5600,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 61 43334 9420,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 664,0014 1725 1600,00000,0000
Zmena EBIT 0,05491,08-0,30040,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 7220,00000,00000,00000,0000