Bekstav, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520132012
Aktíva 0,00000,000088 7630,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000-3,100,00000,0000
Celkový dlh 480,00480,00130 9530,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-16 2750,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,000016 2750,00000,0000
Čistý cash flow 0,00000,000016 2750,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 480,00480,0042 1900,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000016 1430,00000,0000
Finančná páka 0,00000,0000-2,100,00000,0000
Finančné účty 0,00000,000016 2750,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00001,470,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000373,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,00130 2370,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 6850,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,000050 6970,00000,0000
Obežný majetok 0,00000,000038 0660,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00001,00000,01140,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00002,590,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00001,480,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000-3,100,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00001,00000,01140,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,000088 7630,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,000016 2750,00000,0000
Vlastné imanie -480,00-480,00-42 1900,00000,0000
Všetky záväzky 480,00480,00130 9530,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Zásoby 0,00000,00005 2750,00000,0000
Záväzky 480,00480,00130 9530,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 6850,00000,0000