i.m.l.- TRADE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20122011
Aktíva 2 484 3990,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -9,130,0000
Celkový dlh 2 790 0830,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 604 8280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1050,0000
Čistý cash flow 2 1050,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -43 7450,0000
Čistý zisk -194 9520,0000
Čistý zisk v minulom roku -115 7330,0000
Cudzie zdroje 305 6840,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 908,170,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 240,830,0000
Doba obratu aktív 4 2370,0000
Doba obratu pohľadávok 908,170,0000
Doba splácania záväzkov 198,510,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 312,380,0000
EBIT v minulom roku -105,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -43 7450,0000
EBITDA -44 7000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -44 7000,0000
Finančná páka -8,130,0000
Finančné účty 2 1050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -44 9510,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 2 606 9330,0000
Krátkodobé pohľadávky 532 4610,0000
Krátkodobé záväzky 183 1500,0000
Nákladové úroky 151 2070,0000
Nákladové úroky v minulom roku 115 6280,0000
Náklady na predaný tovar 336 7570,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 116 3000,0000
Neobežný majetok 1 949 8330,0000
Obežný majetok 534 5660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 251,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -194 9520,0000
Pohľadávky z obchodného styku 141 2010,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 145,220,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,050,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,120,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -9,130,0000
Pridaná hodnota -122 7570,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,63780,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -62,420,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -62,420,0000
Služby 60 5170,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 484 3990,0000
Spotreba materiálu… 159 9400,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 606 9330,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 214 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 160 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 54 0000,0000
Účtovný cash flow 2 1050,0000
Úročený dlh 2 606 9330,0000
Vlastné imanie -305 6840,0000
Všetky záväzky 2 790 0830,0000
Výsledok hospodárenia -44 7000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -44 7000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -194 9520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -115 7330,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -194 9500,0000
Záväzky 2 790 0830,0000
Zisk pred zdanením -194 9500,0000
Zmena EBIT 416,620,0000