PAVLA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 21230 39532 5100,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08030,0993-2,520,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,020,426925,320,0000-1,0000
Celkové tržby 18 70216 69315 5120,00000,0000
Celkový dlh 8 7059 09331 2750,00005 418
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -312,00-995,00-3 1100,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6842-0,4752-0,24270,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 312,00995,003 1100,00000,0000
Čistý cash flow -683,00-2 1153 1100,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
Čistý zisk -12 795-7 933-3 7650,0000-1 814
Čistý zisk v minulom roku -7 933-3 7650,00000,0000-2 004
Cudzie zdroje -8 507-21 302-1 2350,00005 418
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba obratu aktív 335,92664,60855,590,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 090
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 169,89198,82823,090,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 973-2 8050,00000,0000-2 004
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
EBITDA -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
EBITDA marža -0,6842-0,4177-0,18080,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
Finančná páka 2,021,4326,320,00000,0000
Finančné účty 312,00995,003 1100,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4942-0,7008-0,03800,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49420,70080,03800,00000,0000
Hrubá marža -0,11930,22430,55840,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50580,29920,96200,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 7059 09331 2750,00005 418
Náklady na predaný tovar 20 93412 9495 2070,00001 814
Neobežný majetok 16 90029 40029 4000,00000,0000
Obežný majetok 312,00995,003 1100,00000,0000
Obrat aktív 1,090,54920,42660,00000,0000
Obrat neobežného majetku 1,110,56780,47170,00000,0000
Obrat obežného majetku 59,9416,784,460,00000,0000
Osobné náklady 10 35710 59213 1100,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 572,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 795-7 933-3 7650,0000-1 814
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,50-0,3724-3,050,00000,3348
Podiel EBIT k aktívam -0,7434-0,2294-0,08630,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7434-0,2294-0,08630,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,50-0,3273-2,270,00000,3348
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -4,642,831,510,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,21550,35350,66070,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,21550,35350,66070,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,4610,07-0,39710,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50580,29920,96200,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,020,426925,320,0000-1,0000
Pridaná hodnota -2 2323 7448 6620,0000-1 814
Rentabilita aktív, ROA -0,7434-0,2610-0,11580,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,50-0,3724-3,050,00000,3348
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,6803-1,30-11,150,0000-2,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,6803-1,30-11,150,0000-2,99
Služby 6 3183 3063 1580,00001 814
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 21230 39532 5100,00000,0000
Spotreba materiálu… 14 6169 6432 0490,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 70216 69313 8690,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 70216 69313 8690,00000,0000
Účtovný cash flow -683,00-2 1153 1100,00000,0000
Vlastné imanie 8 50721 3021 2350,0000-5 418
Všetky záväzky 8 7059 09331 2750,00005 418
Výsledok hospodárenia -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 795-7 933-3 7650,0000-1 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 933-3 7650,00000,0000-2 004
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
Záväzky 8 7059 09331 2750,00005 418
Záväzky z obchodného styku 572,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -12 795-6 973-2 8050,0000-1 814
Zmena EBIT 1,832,490,00000,00000,9052