ILPA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 6 3689 2480,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 12,927,330,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5302-1,150,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,327,260,00000,00000,0000
Celkové tržby 6 0700,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 493,001 2610,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 038-9 1530,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 0389 1530,00000,00000,0000
Čistý cash flow -3 1159 1530,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 632284,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 112198,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 198,00334,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 875-7 9870,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 59,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,8411,180,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,8411,180,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 382,921 0880,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 19,8411,180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000342,460,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,64148,380,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 257,00402,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 632284,000,00000,00000,0000
EBITDA -1 530343,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 530343,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,081,160,00000,00000,0000
Finančné účty 6 0389 1530,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9226-0,86360,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92260,86360,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,73870,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 632343,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 330,0095,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 493,001 2610,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00003,990,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000086,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000068,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 5861 3440,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 3689 2480,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,95320,33540,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,95320,33540,00000,00000,0000
Osobné náklady 6 0140,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 112198,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94820,98970,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,340,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,51320,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,310,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,74560,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74560,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,51322,950,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 330,0095,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 12,927,330,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,89-0,87260,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000106,430,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 4 4841 7580,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,257,260,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,32223,680,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,32223,680,00000,00000,0000
Služby 922,001 0850,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 3689 2480,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 664,00259,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 0703 1020,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 0703 1020,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -3 1159 1530,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00003,300,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 8757 9870,00000,00000,0000
Všetky záväzky 493,001 2610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 530343,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 530343,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 112198,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 198,00334,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 632257,000,00000,00000,0000
Záväzky 493,001 2610,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 13,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 13,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 632257,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -6,350,70650,00000,00000,0000