Jaroslav Marton, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 61 70599 8100,00000,00000,0000
Bankové úvery 39 7530,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 39 7530,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000786,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 178,001 7310,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,7254,350,00000,00000,0000
Celkové tržby 58 6260,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 147 47296 3070,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 613-112,000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,500,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 140112,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 11 028112,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -84 721-57 9900,00000,00000,0000
Čistý zisk -87 718-61 5860,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -61 586-8 0450,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 85 945-1 7720,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 1948,500,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 10 0644 9330,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 1948,500,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 2270,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17 5613 5670,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -57 990-4 5690,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -84 721-57 9900,00000,00000,0000
EBITDA -13 454-21 6400,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 454-21 6400,00000,00000,0000
Finančná páka -0,718056,330,00000,00000,0000
Finančné účty 11 140112,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,39-0,01780,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,390,01780,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 434-24 0590,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,740,72310,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 323172,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 107 67372 1680,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -6,07-4,060,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 0373 5960,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 5963 4760,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 73621 4750,00000,00000,0000
Neobežný majetok 43 24298 7400,00000,00000,0000
Obežný majetok 18 463284,000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,121226,000,00000,00000,0000
Odpisy 44 74233 9310,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 37133 9310,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 3710,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 2 0950,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5802 4190,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 46,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -42 976-27 6550,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,90-34,760,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,37-0,58100,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,38-0,59130,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,84-2,240,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,65610,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -6,920,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,930,01520,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,79-15,820,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,410,03110,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,64420,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,390,96490,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,7254,350,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -14 498-14 0900,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,42-0,61700,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,02-34,760,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,96-4,450,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,96-4,450,00000,00000,0000
Služby 10 4147 9160,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 70599 8100,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 6 32213 5590,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 39 7530,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 9727 3850,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 41 7340,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 2387 3850,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 11 028112,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 39 7530,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -41,59-16,130,00000,00000,0000
Vlastné imanie -85 9451 7720,00000,00000,0000
Všetky záväzky 147 47296 3070,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 178,001 7310,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -83 139-55 5710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -83 139-55 5710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -87 718-61 5860,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -61 586-8 0450,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -86 758-61 5860,00000,00000,0000
Záväzky 147 47296 3070,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 46,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -86 758-61 5860,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,4612,690,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 66 6770,00000,00000,00000,0000