Team Group, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 185,0034 22333 3460,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,19270,55040,56550,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6335-0,00211,300,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5115-0,00090,56550,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,24-2,22-2,300,00000,0000
Celkové tržby 960,0027 9560,00000,00000,0000
Celkový dlh 960,0062 18458 9660,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -185,00-676,00-33 3460,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 185,00676,0033 3460,00000,0000
Čistý cash flow -491,00-58,0033 3460,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 920,00107,00-42 5550,00000,0000
Čistý zisk -40,00-853,00-42 5550,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -853,00-1 489-171 9740,00000,0000
Cudzie zdroje 775,0027 96125 6200,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000438,000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000438,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 70,34446,8272,570,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000438,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000330,570,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 365,00811,89128,320,00000,0000
EBIT v minulom roku 107,00-529,00-171 9740,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 920,00107,00-42 5550,00000,0000
EBITDA 960,00187,00-42 5170,00000,0000
EBITDA marža 1,00000,00670,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 960,00187,00-42 5170,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 1,048,970,00000,00000,0000
Finančná páka -0,2387-1,22-1,300,00000,0000
Finančné účty 185,00676,0033 3460,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,190,81700,76830,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,19-0,8170-0,76830,00000,0000
Hrubá marža 1,00000,00730,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 920,00107,00-42 5570,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,191,821,770,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000033 5470,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 960,0062 18458 9660,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000027 751209 8970,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000035 2460,00000,0000
Obežný majetok 185,0034 22333 3460,00000,0000
Obrat aktív 5,190,81695,030,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,190,81695,030,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 40,0080,0040,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000033 3000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -40,00-853,00-42 5550,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05160,03051,660,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 4,970,0031-1,280,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 4,970,0031-1,280,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,19-0,00381,660,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,01981,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,5115-0,00210,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-0,64770,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,5115-0,00210,19880,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000033 5470,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,19270,55040,56550,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,58-482,090,76830,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,191,821,770,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,24-2,22-2,300,00000,0000
Pridaná hodnota 960,00205,00-42 1680,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,99260,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2162-0,0249-1,280,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05160,03051,660,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,19270,01090,56550,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,0000332,53-1,390,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,0000332,53-1,390,00000,0000
Služby 0,000027 75129 8620,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 185,0034 22333 3460,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 960,0027 956167 7290,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000035 5460,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 960,0027 956132 1830,00000,0000
Účtovný cash flow -491,00-58,0033 3460,00000,0000
Vlastné imanie -775,00-27 961-25 6200,00000,0000
Všetky záväzky 960,0062 18458 9660,00000,0000
Výsledok hospodárenia 960,00187,00-42 5170,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 960,00187,00-42 5170,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40,00-853,00-42 5550,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -853,00-1 489-171 9740,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 920,00107,00-42 5540,00000,0000
Záväzky 960,0062 18458 9660,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000033 3000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 920,00107,00-42 5540,00000,0000
Zmena EBIT 8,60-0,20230,24750,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-144 7890,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-144 7890,00000,0000