rhtb: slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112010
Aktíva 39 4160,00000,00000,0000
Bankové úvery 41,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 961,370,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 41,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 541,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 5870,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6280,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 6280,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -536,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -38 8750,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -536,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,010,00000,00000,0000
Finančné účty 1 6280,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,98630,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98630,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 37 7880,00000,00000,0000
Obežný majetok 39 4160,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 37 1350,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 961,370,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,880,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 39,710,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 4160,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 41,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 6280,00000,00000,0000
Úročený dlh 41,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 38 8750,00000,00000,0000
Všetky záväzky 541,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -536,000,00000,00000,0000
Záväzky 541,000,00000,00000,0000