Valles Plus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 216 867216 8670,00000,00000,0000
Bankové úvery 69,0069,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,070,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 69,0069,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -10,53-10,050,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,061,070,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,949,440,00000,00000,0000
Celkový dlh 197 046196 0860,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -208 717-208 7170,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 208 786208 7860,00000,00000,0000
Čistý cash flow 208 786208 7860,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-181,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -19 821-20 7810,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 7 1197 1190,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-181,000,00000,00000,0000
Finančná páka 10,9410,440,00000,00000,0000
Finančné účty 208 786208 7860,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90830,90390,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 962,00962,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 196 977196 0170,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 190 9470,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 216 867216 8670,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96270,96270,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,061,070,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90860,90420,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,949,440,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,061,060,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 216 867216 8670,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 69,0069,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 208 786208 7860,00000,00000,0000
Úročený dlh 69,0069,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 19 82120 7810,00000,00000,0000
Všetky záväzky 197 046196 0860,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-181,000,00000,00000,0000
Záväzky 197 046196 0860,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 190 9470,00000,00000,00000,0000