TERMOREAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 0,0000342 3770,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,68200,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00006 6230,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,000033 1890,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-2,230,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000010,150,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000281 4690,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-61 7930,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000061 7930,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000061 7930,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-46 6290,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-49 8740,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,000041 0600,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-27 7190,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000108,390,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000098,770,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000263,370,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000108,390,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000352,440,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000214,390,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,000045 8730,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-46 6290,00000,00000,0000
EBITDA 0,000053 7560,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000053 7560,00000,00000,0000
Finančná páka 0,000012,350,00000,00000,0000
Finančné účty 0,000061 7930,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000053 4650,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,81400,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000140 9040,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000278 7020,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,000016,570,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00003 2450,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00004 8130,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000288 6320,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000129 6770,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000206 0770,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00001,390,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00003,660,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00002,300,00000,00000,0000
Odpisy 0,000052 3250,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000052 3250,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000291,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00002 4510,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-1,800,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-1,530,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,64390,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00003,550,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000128 4040,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,67110,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000019,040,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,82210,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000010,150,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000185 8620,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-1,800,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00005,240,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00005,240,00000,00000,0000
Služby 0,000045 0470,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000342 3770,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000243 5850,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000474 4940,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000474 4940,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000061 7930,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-14,370,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,000027 7190,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000281 4690,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-46 3400,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-46 3400,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-49 8740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000041 0600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-49 8740,00000,00000,0000
Zásoby 0,00003 3800,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000281 4690,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-49 8740,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0000-1,020,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000047 7710,00000,00000,0000