CBK Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 126 592127 5720,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,112,130,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,90080,88780,00000,00000,0000
Celkový dlh 59 99459 9940,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4,00-7,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4,007,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 4,007,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000355,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -980,00355,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 355,001 3400,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -66 598-67 5780,00000,00000,0000
Daň z príjmov 980,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 233,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 980,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000092,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000092,000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000092,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000043,890,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000043,270,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 588,002 0170,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000355,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,000012 5020,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000012 5020,00000,00000,0000
Finančná páka 1,901,890,00000,00000,0000
Finančné účty 4,007,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5261-0,52970,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52610,52970,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000012 2900,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 126 588127 5650,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 59 99459 9940,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000677,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000498 9510,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000397 9610,00000,00000,0000
Obežný majetok 126 592127 5720,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00003,970,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00003,970,00000,00000,0000
Odpisy 0,000011 7030,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000011 7030,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000212,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -980,0012 0580,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,61110,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,112,130,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16 650-9 6540,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,90080,88780,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00007 1520,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00004,800,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00004,800,00000,00000,0000
Služby 0,000092 1700,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 126 592127 5720,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00008 8200,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000506 1030,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000485 6030,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000020 5000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 4,007,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 66 59867 5780,00000,00000,0000
Všetky záväzky 59 99459 9940,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000799,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000799,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -980,00355,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 355,001 3400,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000588,000,00000,00000,0000
Záväzky 59 99459 9940,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000588,000,00000,00000,0000