Agentúra LEMA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201220112009
Aktíva 9 8190,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,930,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,75900,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,210,00000,00000,0000
Celkové tržby 9 8350,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 5480,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 3690,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 3690,00000,00000,0000
Čistý cash flow 5 5190,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 4910,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 4910,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 23,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -7 2710,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 133,990,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 133,990,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 907,330,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 133,990,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 231,010,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 30,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 4910,00000,00000,0000
EBITDA 2 3690,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 3690,00000,00000,0000
Finančná páka 1,350,00000,00000,0000
Finančné účty 8 3690,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,74050,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74050,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 9870,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 4500,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 5000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 3590,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 8190,00000,00000,0000
Odpisy 4 7080,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3540,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3540,00000,00000,0000
Osobné náklady 2 5760,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 152,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 5000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 2170,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85230,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99420,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,56120,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,010,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,400,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 4500,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,930,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,320,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 2 5910,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,720,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,350,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,080,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,080,00000,00000,0000
Služby 200,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 8190,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 1590,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 8350,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 8850,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 9500,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 5 5190,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 2710,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 5480,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 3390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 3390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 4910,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 4910,00000,00000,0000
Záväzky 2 5480,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 5000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 4910,00000,00000,0000
Zmena EBIT -83,030,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 8850,00000,00000,0000