EURO NÁKUP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122010
Aktíva 78 7600,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,320,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 236,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,400,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,76940,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,120,00000,00000,0000
Celkový dlh 59 6370,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 8870,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 8870,00000,00000,0000
Čistý cash flow 45 8870,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 6,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -68,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -19 1230,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,520,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,400,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 260,110,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 90,520,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 18,360,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 190,400,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 196,960,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -68,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6,000,00000,00000,0000
EBITDA -3 8030,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 8030,00000,00000,0000
Finančná páka 4,120,00000,00000,0000
Finančné účty 45 8870,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 8200,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75720,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 27 4080,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 59 6370,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 114 3230,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 103 9740,00000,00000,0000
Obežný majetok 78 5240,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,400,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,410,00000,00000,0000
Obrat zásob 19,880,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58260,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 27 3740,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,230,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75720,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,120,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -3 8030,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76940,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -15,680,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -15,680,00000,00000,0000
Služby 6 7570,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 7600,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 5920,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 110 5200,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 110 5200,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 45 8870,00000,00000,0000
Vlastné imanie 19 1230,00000,00000,0000
Všetky záväzky 59 6370,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 8030,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 8030,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -68,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8,000,00000,00000,0000
Zásoby 5 2290,00000,00000,0000
Záväzky 59 6370,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 8,000,00000,00000,0000