HR GLOBALINVEST s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 48 3330,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 1 0340,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 14 5340,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 3790,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,96910,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3790,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 939,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 0020,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 0020,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -107,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -33 7990,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 17 0610,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 1300,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -107,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 0020,00000,00000,00000,0000
EBITDA 1 0340,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža 1,00000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 0340,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,430,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 3 3790,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,69930,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69930,00000,00000,00000,0000
Hrubá marža 1,00000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 0020,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 14 5340,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 44 9540,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 3 3790,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 32,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 0020,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,90810,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,90810,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -35,990,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 1 0340,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,060,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,060,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 3330,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 0340,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 0340,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 939,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 33 7990,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 14 5340,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 0340,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 0340,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 0020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -107,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0020,00000,00000,00000,0000
Záväzky 14 5340,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 0020,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT -9,360,00000,00000,00000,0000