ProLogis Slovak Republic VIII s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 439 27014 772 13114 597 32914 645 46616 303 659
Bankové úvery 9 900 0009 900 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,345,633,911,502,66
Časové rozlíšenie aktív 495 725698 617613 328187 653267 402
Časové rozlíšenie pasív 149 778147 6834 342123 596105 578
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,714,56-0,21580,54310,8824
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,584,013,673,393,35
Celkové tržby 1 652 7381 659 9201 780 2061 959 9850,0000
Celkový dlh 10 385 13211 705 26611 465 08611 217 20812 478 586
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 637 3449 303 668-57 392-95 461-84 299
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 262 656596 33257 39295 46184 299
Čistý cash flow -333 676538 940-38 06973 67884 299
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 314 074311 537362 836407 709639 075
Čistý zisk -14 822-208 719-176 761-214 51142 995
Čistý zisk v minulom roku -208 719-176 761-214 511-200 322-294 760
Cudzie zdroje -2 904 360-2 919 182-3 127 901-3 304 662-3 719 495
Daň z príjmov 65 26128 62867 52147 4740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 62867 52147 4742 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 65 26128 62867 52147 4740,0000
Dlhodobé bankové úvery 9 900 0009 900 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 9 900 0009 900 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,9144,427,4519,5232,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,0136,257,3919,3830,26
Doba obratu aktív 2 9683 2482 9932 7272 927
Doba obratu pohľadávok 33,9144,427,4519,5232,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000078,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,2325,9836,1825,2617,15
EBIT v minulom roku 311 537362 836407 709309 029312 229
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 314 074311 537362 836407 709639 075
EBITDA 2 045 8102 033 5362 058 3262 050 9761 459 002
EBITDA marža 1,241,231,161,050,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 045 8102 033 5362 058 3262 050 9761 459 002
Efektívna daňová sadzba 1,29-0,1590-0,6181-0,28420,0000
Finančná páka 4,635,064,674,434,38
Finančné účty 262 656596 33257 39295 46184 299
Hrubá marža 0,79040,78410,74980,69060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 045 5022 033 1902 058 0882 050 9761 456 002
Krátkodobé pohľadávky 153 545201 99436 318104 801182 917
Krátkodobé záväzky 123 283118 145176 442135 66795 538
Krytie dlhovej služby 5,273,314,323,172,08
Nákladové úroky 263 635491 628472 076574 746596 080
Nákladové úroky v minulom roku 491 628472 076574 746506 471606 989
Náklady na predaný tovar 346 455358 423445 475606 481446 109
Neobežný majetok 12 527 34413 275 18813 890 29114 257 55115 769 041
Obežný majetok 416 201798 32693 710200 262267 216
Obrat obežného majetku 3,972,0819,009,797,61
Odpisy 1 731 4221 719 6341 695 1641 643 188817 094
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 865 711859 817847 582821 594817 094
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 865 711859 817847 582821 5940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 308,00346,00238,000,00003 000
Ostatné záväzky z obchodného styku 49 07172 997159 27483 8160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 716 6001 510 9151 518 4031 428 677860 089
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,56
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75450,75680,78740,82371,94
Pohľadávky z obchodného styku 149 489164 86236 042104 072168 541
Pohotová likvidita II. stupeň 3,345,633,911,502,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,70-5,4282,16-44,85-44,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,271,10-0,08060,12820,1414
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,73660,67020,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77270,79240,78540,76590,7654
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,584,013,673,393,35
Pridaná hodnota 1 306 2831 301 4971 334 7311 353 5041 586 682
Primárna platobná neschopnosť 0,32830,44284,420,80540,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,96192,240,31750,36820,4192
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,085,765,575,478,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,085,765,575,478,55
Služby 344 945300 835292 441421 636303 674
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 439 27014 772 13114 597 32914 645 46616 303 659
Spotreba materiálu… 1 51057 588153 034184 845142 435
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 900 0009 900 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 652 7381 659 9201 780 2061 959 9852 032 791
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 652 7381 659 9201 780 2061 959 9852 032 791
Účtovný cash flow -333 676538 940-38 06973 67884 299
Úročený dlh 9 900 0009 900 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,190,63370,76860,70941,07
Vlastné imanie 2 904 3602 919 1823 127 9013 304 6623 719 495
Všetky záväzky 10 385 13211 705 26611 465 08611 217 20812 478 586
Výnosy budúcich období krátkodobé 124 574123 0154 34272 798105 578
Výsledok hospodárenia 314 388313 902363 162407 788641 908
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 314 388313 902363 162407 788641 908
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 822-208 719-176 761-214 51142 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -208 719-176 761-214 511-200 322-294 760
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 50 439-180 091-109 240-167 03742 995
Záväzky 10 385 13211 705 26611 465 08611 217 20812 478 586
Záväzky z obchodného styku 49 07172 997159 27483 8160,0000
Zisk pred zdanením 50 439-180 091-109 240-167 03742 995
Zmena EBIT 1,010,85860,88991,322,05