CONTRI TRADE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 454 113353 7050,00000,00000,0000
Bankové úvery 10 80615 4710,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64360,47180,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 10 80615 4710,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 1982 6800,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 260,003 6210,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03970,82280,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -13,96-7,640,00000,00000,0000
Celkové tržby 1 492 8970,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 488 875402 8430,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 939-27 9390,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 74543 4100,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 39043 4100,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 619-131 7230,00000,00000,0000
Čistý zisk 28 309-134 4050,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -10 571-20 8960,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 35 02252 7590,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,9913,850,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,8515,740,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 111,83199,570,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 13,9913,850,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 62,7381,480,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 138,09204,780,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,85218,640,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,210,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -8 730-16 1670,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 619-131 7230,00000,00000,0000
EBITDA 62 956-64 9870,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 62 956-64 9870,00000,00000,0000
Finančná páka -12,97-6,700,00000,00000,0000
Finančné účty 38 74543 4100,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 76 326-72 8920,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,051,100,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 56 79224 5430,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 478 563387 5150,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 179,87-24,230,00000,00000,0000
Materiál 126,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 350,002 6820,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 881,004 7290,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 400 128690 7000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 264 974542 9340,00000,00000,0000
Neobežný majetok 138 988161 8700,00000,00000,0000
Obežný majetok 312 927189 1550,00000,00000,0000
Obrat aktív 3,261,830,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 10,664,000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,743,420,00000,00000,0000
Obrat zásob 5,824,480,00000,00000,0000
Odpisy 31 51459 1400,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 75759 1400,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 7570,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 17 7040,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 6307 9050,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 56 1640,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 823-75 2650,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,173,600,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,203,520,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,640,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,67-0,74050,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 56 25327 9030,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,201,220,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,9716,190,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,081,140,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -13,96-7,640,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 82 092-43 7910,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,99840,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,80832,550,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,77-6,200,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,77-6,200,00000,00000,0000
Služby 66 54251 2430,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 454 113353 7050,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 68 61296 5230,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 80615 4710,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 492 220646 9090,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 376 312572 9440,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 105 90873 9650,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 39043 4100,00000,00000,0000
Úročený dlh 10 80615 4710,00000,00000,0000
Úrokové krytie 84,63-49,110,00000,00000,0000
Vlastné imanie -35 022-52 7590,00000,00000,0000
Všetky záväzky 488 875402 8430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 35 013-124 1270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 013-124 1270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 309-134 4050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 571-20 8960,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 269-134 4050,00000,00000,0000
Zásoby 217 390121 2020,00000,00000,0000
Záväzky 488 875402 8430,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 56 1640,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 29 269-134 4050,00000,00000,0000
Zmena EBIT -3,398,150,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 4290,00000,00000,00000,0000