ADNACHIEL ARCHERY, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,0000278,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,91800,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-3,280,00000,00000,0000
Celkový dlh 768,00400,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-112,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000112,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000112,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-8,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-8,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -646,00-100,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 768,00122,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -166,00-100,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-8,000,00000,00000,0000
Finančná páka 0,0000-2,280,00000,00000,0000
Finančné účty 0,0000112,000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-8,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,440,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 368,00400,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000166,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000112,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00008,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-8,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00001,090,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,440,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-3,280,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000278,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000112,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -768,00-122,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 768,00400,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-8,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -646,00-100,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-8,000,00000,00000,0000
Záväzky 768,00400,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-8,000,00000,00000,0000