ETRADE PROPERTY GROUP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 32 99033 7830,00000,00000,0000
Bankové úvery 4 4900,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 4 4900,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000029,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,68-2,680,00000,00000,0000
Celkové tržby 43 9120,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 81 26353 9330,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 5474 6400,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 326,00593,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 326,00593,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -19 861-3 8270,00000,00000,0000
Čistý zisk -20 341-3 8270,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -7 782-6 3520,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 48 27320 1500,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,07195,880,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,20195,880,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 274,22674,620,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 83,07195,880,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,0000593,960,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000813,360,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 601,25875,260,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -7 782-6 1490,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -19 861-3 8270,00000,00000,0000
EBITDA -19 384-3 3590,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -19 384-3 3590,00000,00000,0000
Finančná páka -0,6834-1,680,00000,00000,0000
Finančné účty 326,00593,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,460,59650,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,46-0,59650,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -19 520-3 4530,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,191,300,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 4 3835 2330,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 9949 8090,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 72 33543 8300,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 2860,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00006 7850,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000203,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 47 61619 6690,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00007 8880,00000,00000,0000
Neobežný majetok 9 83410 5160,00000,00000,0000
Obežný majetok 23 15623 2380,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,330,54100,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 4,471,740,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,900,78660,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,61450,00000,00000,0000
Odpisy 341,00374,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 341,00374,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 15 1790,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 136,0094,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 000-3 4530,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51630,25660,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,6020-0,11330,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6020-0,11330,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,50480,38090,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -4,100,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2387-3,720,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 7699 8090,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 148,0833,980,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,461,600,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,68-2,680,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -3 704-1 3910,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,460,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6166-0,11330,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,19-16,060,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,19-16,060,00000,00000,0000
Služby 9 2935 3160,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 99033 7830,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 38 3236 4650,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 8735 2330,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 91218 2780,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000016 0030,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 9122 2750,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 326,00593,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 8 8735 2330,00000,00000,0000
Vlastné imanie -48 273-20 1500,00000,00000,0000
Všetky záväzky 81 26353 9330,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -19 725-3 7330,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -19 725-3 7330,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 341-3 8270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 782-6 3520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -19 861-3 8270,00000,00000,0000
Zásoby 12 83612 8360,00000,00000,0000
Záväzky 81 26353 9330,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 14 2860,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -19 861-3 8270,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,550,62240,00000,00000,0000