PROFI TRANS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142012
Aktíva 133 982273 696273 696272 0860,0000
Bankové úvery 0,00001,00001,00001,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,86030,42330,42330,69310,0000
Bežné bankové úvery 0,00001,00001,00001,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000213,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,161,901,901,830,0000
Celkové tržby 21 8000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 155 744179 323179 321175 7910,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -194,0041 54441 54441 5440,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,040,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 194,001 3061 3061 3060,0000
Čistý cash flow 194,001 3061 3061 3060,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 6010,00000,000017 3090,0000
Čistý zisk -22 601-962,00-960,0017 3090,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-962,00-960,0018 7840,0000
Cudzie zdroje 21 762-94 373-94 375-96 2950,0000
Daň z príjmov 0,0000962,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000962,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000962,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 2400,00000,0000267,140,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 2170,00000,0000217,720,0000
Doba obratu aktív 2 2430,00000,00001 0060,0000
Doba obratu pohľadávok 2 2400,00000,0000267,140,0000
Doba splácania záväzkov 1 5700,00000,0000382,500,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 6080,00000,0000235,800,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0500,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,000019 2610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 6010,00000,000017 3090,0000
EBITDA -22 5090,00000,000017 6480,0000
EBITDA marža -1,030,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -22 5090,00000,000017 6480,0000
Finančná páka -6,162,902,902,830,0000
Finančné účty 194,001 3061 3061 3060,0000
Hrubá marža -0,98100,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -23 1000,00000,000017 3080,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,160,49520,49520,23440,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000042 84942 84942 8490,0000
Krátkodobé pohľadávky 133 78874 07674 07672 2520,0000
Krátkodobé záväzky 155 744135 528135 52663 7770,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 104 14033 69833 6980,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,0000128,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000477,000,0000
Náklady na predaný tovar 43 1850,00000,000060 8590,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 36 2020,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000198 186198 186198 1870,0000
Obežný majetok 133 98275 51075 51073 6860,0000
Obrat obežného majetku 0,16270,00000,00001,340,0000
Osobné náklady 1 0900,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 591,000,00000,0000340,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 601-962,00-960,0017 3090,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,04-0,0070-0,00700,12440,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,040,00000,00000,08310,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,59070,00000,00000,62210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -19,620,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -19,620,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 132 39158 88758 88758 8870,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86030,42260,42260,69190,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 112,18-72,26-72,26-73,730,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,160,65520,65520,64610,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,161,901,901,830,0000
Pridaná hodnota -21 3850,00000,000037 8610,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,78660,57220,57220,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,04-0,0102-0,01020,17980,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,920,00000,00009,960,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,920,00000,00009,960,0000
Služby 0,00000,00000,000024 5510,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 133 982273 696273 696272 0860,0000
Spotreba materiálu… 6 9830,00000,000036 3080,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000042 85042 85042 8500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 8000,00000,000098 7200,0000
Tržby z predaja tovaru 21 8000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000098 7200,0000
Účtovný cash flow 194,001 3061 3061 3060,0000
Úročený dlh 0,000042 85042 85042 8500,0000
Vlastné imanie -21 76294 37394 37596 2950,0000
Všetky záväzky 155 744179 323179 321175 7910,0000
Výsledok hospodárenia -22 5090,00000,000017 6480,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 5090,00000,000017 6480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 601-962,00-960,0017 3090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-962,00-960,0018 7840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -22 6010,00000,000017 3090,0000
Zásoby 0,0000128,00128,00128,000,0000
Záväzky 155 744179 323179 321175 7910,0000
Záväzky z obchodného styku 104 14033 69833 6980,00000,0000
Zisk pred zdanením -22 6010,00000,000017 3090,0000
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,89870,0000