MP BONUSKO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 157 9613 8300,00000,00000,0000
Bankové úvery 5,004,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,17239,380,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 5,004,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 6090,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3375-1,020,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0739319,170,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,680,01970,00000,00000,0000
Celkové tržby 331 1180,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 130 16374,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 207-3 8260,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 2123 8300,00000,00000,0000
Čistý cash flow 9 3823 8300,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -143 423-2 8830,00000,00000,0000
Čistý zisk -144 842-2 8830,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 883-4 6300,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -27 798-3 7560,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,870,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,820,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 174,60257,830,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 16,870,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 133,360,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 142,400,75830,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 140,270,80780,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 136,780,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 883-4 0630,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -143 423-2 8830,00000,00000,0000
EBITDA -141 589-1 1230,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -141 589-1 1230,00000,00000,0000
Finančná páka 5,681,020,00000,00000,0000
Finančné účty 13 2123 8300,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1760-0,98070,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,17600,98070,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -141 765-1 2250,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80330,00310,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 15 2630,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 126 89512,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -308,470,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 459,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000567,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 459 2935 7760,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 325 2492 4600,00000,00000,0000
Neobežný majetok 9 0450,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 147 3073 8300,00000,00000,0000
Obrat aktív 2,091,420,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 36,510,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,241,420,00000,00000,0000
Obrat zásob 2,740,00000,00000,00000,0000
Odpisy 1 4601 5230,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 730,001 5230,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 730,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 8 9100,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 176,00102,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 121 8820,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -143 382-1 3600,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -5,21-0,76680,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,9080-0,75270,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,9080-0,75270,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -4,62-0,75510,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08361,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -14,490,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -12,45-0,23240,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,02840,70640,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 15 2200,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,2371239,380,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,96-0,98070,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 20,440,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82400,01930,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,680,01970,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -129 086-354,000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 8,010,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,9169-0,75270,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,21-0,76760,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,1041239,380,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9193-0,06590,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9193-0,06590,00000,00000,0000
Služby 124 455686,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 157 9613 8300,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 9 5892 6300,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5,004,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 330 2075 4220,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 330 0335 4220,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 174,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 9 3823 8300,00000,00000,0000
Úročený dlh 5,004,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -312,470,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 27 7983 7560,00000,00000,0000
Všetky záväzky 130 16374,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -143 049-2 7810,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -143 049-2 7810,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -144 842-2 8830,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 883-4 6300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -143 882-2 8830,00000,00000,0000
Zásoby 118 8320,00000,00000,00000,0000
Záväzky 130 16374,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 121 8820,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -143 882-2 8830,00000,00000,0000
Zmena EBIT 49,750,70960,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000135,000,00000,00000,0000