LM park, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,00001 232 2790,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,67320,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 1930,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,95190,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000600 9550,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-116 8030,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000116 8030,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000116 8030,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000125 7180,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000110 3270,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,000066 5590,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-631 3240,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000190,690,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000190,690,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000989,790,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000190,690,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000813,700,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000449,340,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,000096 6360,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000125 7180,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000216 8550,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000216 8550,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,950,00000,00000,0000
Finančné účty 0,0000116 8030,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,51230,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,51230,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000211 9740,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000237 4060,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000559 4210,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,000014,090,00000,00000,0000
Materiál 0,000021 2020,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000015 3910,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000030 0770,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000250 9390,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000855 6750,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000375 4110,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,53110,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,210,00000,00000,0000
Odpisy 0,000055 9900,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000055 9900,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00005 1970,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000316,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000166 3170,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,81090,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00003,630,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000237 4020,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,63530,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-5,410,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00007,590,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,95190,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000203 4810,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00002,770,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00002,770,00000,00000,0000
Služby 0,0000228 5970,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00001 232 2790,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000022 3420,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000454 4200,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000454 4200,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000116 8030,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00008,170,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000631 3240,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000600 9550,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000160 8650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000160 8650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000110 3270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000066 5590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000143 3840,00000,00000,0000
Zásoby 0,000021 2020,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000600 9550,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000143 3840,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00001,300,00000,00000,0000