GOURMET EUROPE, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122010
Aktíva 12 671 4870,00000,00000,0000
Bankové úvery 49,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 49,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,450,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 345,460,00000,00000,0000
Celkový dlh 12 634 9130,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 0710,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 1200,00000,00000,0000
Čistý cash flow 53 1200,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 4200,00000,00000,0000
Čistý zisk 7 4200,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -4,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -36 5740,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 352,790,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 351,860,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 357,840,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 352,790,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 3,550,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 357,050,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 356,790,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -4,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 4200,00000,00000,0000
EBITDA 8 3540,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 3540,00000,00000,0000
Finančná páka 346,460,00000,00000,0000
Finančné účty 53 1200,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 0360,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99710,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 492 6110,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 12 634 3640,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 915 8320,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 913 1190,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 671 4870,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,020,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,020,00000,00000,0000
Obrat zásob 102,680,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 318,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 4200,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 12 459 8960,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99300,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,68850,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99710,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 345,460,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 9 2020,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1 5120,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1 5120,00000,00000,0000
Služby 2 6930,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 671 4870,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 20,000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 49,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 925 0340,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 12 925 0340,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 53 1200,00000,00000,0000
Úročený dlh 49,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 36 5740,00000,00000,0000
Všetky záväzky 12 634 9130,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 3540,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 3540,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 4200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 0360,00000,00000,0000
Zásoby 125 7560,00000,00000,0000
Záväzky 12 634 9130,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 8 0360,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1 8550,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb..
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Prieskum trhu a verejnej mienky
Návrh a optimalizácia informačných technológií
Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby..
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Marketingová činnosť
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Automatizované spracovanie údajov
Administratívne a kancelárske práce
Vedenie účtovníctva
Skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej..
Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených..