NAOPAK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 6390,00000,000055,0046 021
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,00000,00006,40
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00000,00000,0000-1,0000-2,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,00006,18
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,0000-1,00000,00001,24
Celkový dlh 0,0000960,00960,000,000025 519
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 6390,00000,0000-55,00-44 291
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6390,00000,000055,0044 291
Čistý cash flow 6 6390,00000,000055,0044 291
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-204,001 294
Čistý zisk 0,0000-960,00-960,00-204,001 255
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-1 496
Cudzie zdroje -6 639960,00960,00-55,00-20 502
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000373,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005,84
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000011 198
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000373,03
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000100 558
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00001 743
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-1 494
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-204,001 294
EBITDA 0,00000,00000,00000,00001 472
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,00001 472
Finančná páka 1,00000,00000,00001,00002,24
Finančné účty 6 6390,00000,000055,0044 291
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,0000-1,0000-0,4455
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00001,00000,4455
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000-204,001 362
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 533
Krátkodobé záväzky 0,0000960,00960,000,00007 163
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000037,74
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000039,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,000026,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000197,00
Obežný majetok 6 6390,00000,000055,0045 824
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00007,61
Odpisy 0,00000,00000,00000,000068,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000068,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,0000204,00110,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-960,00-960,00-204,001 323
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00001,00001,0000-3,710,0612
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00000,0000-3,710,0281
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00000,0000-3,710,0281
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00000,0000-3,710,0333
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00001,00000,9624
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000056,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,000021,68
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,000029,53
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000024,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,00000,00006,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00000,00000,0000-1,0000-0,4629
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001 136
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,00000,00000,5545
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,0000-1,00000,00001,24
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,00001 474
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,00000,0000-3,710,0273
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00001,00001,0000-3,710,0612
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,00000,00006,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,000017,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,000017,34
Služby 0,00000,00000,00000,000026,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6390,00000,000055,0046 021
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00001 500
Účtovný cash flow 6 6390,00000,000055,0044 291
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000033,18
Vlastné imanie 6 639-960,00-960,0055,0020 502
Všetky záväzky 0,0000960,00960,000,000025 519
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,00001 404
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-960,00-960,00-204,001 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-1 496
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000-204,001 255
Záväzky 0,0000960,00960,000,000025 519
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-204,001 255
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,0000-0,8661