Z - LOGISTICS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 413 9790,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3 4490,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 413 8590,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -120,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 120,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 120,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 92,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 92,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -120,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu zásob -365,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 92,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA 120,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 120,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 3 4500,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 120,000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 120,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99970,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 413 8590,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -413 8590,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 413 9790,00000,00000,00000,0000
Obrat zásob -1,00000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 92,000,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76670,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,76670,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99970,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3 4490,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76670,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3 4490,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3 4490,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 413 9790,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 413 8590,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 120,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 120,000,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 413 8590,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 120,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 120,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 92,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 120,000,00000,00000,00000,0000
Zásoby 413 8590,00000,00000,00000,0000
Záväzky 413 8590,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 120,000,00000,00000,00000,0000