Apartmány Ski&Sun, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 677 289647 663204 960205 242213 010
Bežná likvidita III. stupeň 0,68050,32340,38611,080,0050
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11920,18690,45390,71710,0031
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,31-4,07-2,09-2,21-2,39
Celkové tržby 27 17012 7796 9316 9967 983
Celkový dlh 970 934858 487393 477375 365365 847
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 367-680,004 848-778,00-1 029
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,05-1,75-2,65-2,47-2,07
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1166 938659,00778,001 029
Čistý cash flow 3 1166 938659,00778,001 029
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -58 933-8 271-8 039-6 933-6 203
Čistý zisk -82 822-22 309-18 393-17 287-16 557
Čistý zisk v minulom roku -22 309-18 393-17 287-16 557-23 770
Cudzie zdroje 293 645210 824188 517170 123152 837
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 265,00296,0074,0074,0074,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 234,99202,62107,7820,3528,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 198,452,6892,2617,9524,37
Doba obratu aktív 10 48018 49910 89310 7089 739
Doba obratu pohľadávok 239,09211,08111,7124,2131,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 404,551 06177,1756,6115 138
EBIT v minulom roku -8 271-8 039-6 933-6 203-13 416
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -58 933-8 271-8 039-6 933-6 203
EBITDA -32 054782,00234,00475,001 550
EBITDA marža -1,180,06120,03380,06790,1942
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -32 054782,00234,00475,001 550
Finančná páka -2,31-3,07-1,09-1,21-1,39
Finančné účty 3 1166 938659,00778,001 029
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,43360,32550,91980,82890,7175
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4336-0,3255-0,9198-0,8289-0,7175
Hrubá marža -1,130,10580,09290,14550,2463
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -32 403488,00112,00354,001 428
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03860,05730,00710,00531,55
Krátkodobé finančné výpomoci 749,006 2585 5070,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 15 1867 0942 028390,00621,00
Krátkodobé záväzky 26 14437 1311 4521 085331 094
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 11915 185492,00125,000,0000
Krytie dlhovej služby -1,340,05570,02490,05060,1650
Nákladové úroky 23 88914 0389 3949 3949 394
Nákladové úroky v minulom roku 14 0389 3949 3949 3949 394
Náklady na predaný tovar 54 37111 4276 2245 9786 017
Neobežný majetok 658 722633 335202 199204 000211 286
Obežný majetok 18 56714 3282 7611 2421 724
Obrat obežného majetku 1,270,89192,495,634,63
Odpisy 20 48210 2927 3097 2867 286
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 48210 2927 3097 2867 286
Ostatné náklady na finančnú činnosť 349,00294,00122,00121,00122,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -62 340-12 017-11 084-10 001-9 271
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11470,54290,09510,11120,1289
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,500,13140,08810,13970,2698
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,13210,54290,09600,11120,1289
Pohľadávky z obchodného styku 12 82594,001 736344,00533,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68050,32340,38611,080,0050
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 94,2430,39286,07218,67148,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,431,331,921,831,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,31-4,07-2,09-2,21-2,39
Pridaná hodnota -30 7831 352644,001 0181 966
Primárna platobná neschopnosť 1,88161,540,28340,36340,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11590,15990,09470,71710,0031
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -30,291 0981 682790,24236,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -30,291 0981 682790,24236,03
Služby 44 8824 1793 6773 5063 388
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 677 289647 663204 960205 242213 010
Spotreba materiálu… 9 4897 2482 5472 4722 629
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 749,006 2585 5070,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 58812 7796 8686 9967 983
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 58812 7796 8686 9967 983
Účtovný cash flow 3 1166 938659,00778,001 029
Úročený dlh 749,006 2585 5070,00000,0000
Úrokové krytie -2,47-0,5892-0,8558-0,7380-0,6603
Vlastné imanie -293 645-210 824-188 517-170 123-152 837
Všetky záväzky 970 934858 487393 477375 365365 847
Výsledok hospodárenia -52 536-9 510-7 075-6 811-5 736
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -52 536-9 510-7 075-6 811-5 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -82 822-22 309-18 393-17 287-16 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 309-18 393-17 287-16 557-23 770
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82 822-22 309-17 433-16 327-15 597
Záväzky 970 934858 487393 477375 365365 847
Záväzky z obchodného styku 24 11915 185492,00125,000,0000
Zisk pred zdanením -82 822-22 309-17 433-16 327-15 597
Zmena EBIT 7,131,031,161,120,4624
Účtovné závierky