Obec Lackovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 279 4832 058 9791 872 0031 610 6711 605 690
Aktivácia 2 4711 0700,00000,0000738,73
Bankové úvery 0,000065 0840,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000065 0840,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 721,89448,21308,89464,02666,89
Časové rozlíšenie pasív 1 042 682824 753672 810511 011556 427
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,471,7410,712,106,70
Celková tržba 503,40511,401 253412,90611,64
Celková tržba v minulom roku 511,401 253412,90528,481 410
Celkový dlh 49 940120 53258 647147 24082 531
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -194 63620 484-153 920-29 301-121 513
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 194 63644 600153 92029 301121 513
Čistý cash flow 194 63644 600153 92029 301121 513
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 73 168-26 853188 12825 052-75 881
Čistý zisk 73 168-26 853188 12825 052-75 881
Čistý zisk v minulom roku -26 853188 12825 052-39 36532 976
Cudzie zdroje -1 186 861-1 113 694-1 140 547-952 419-966 732
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 4285 3672 2587 1275 283
Doba obratu aktív 5 942 9385 566 868985 1233 408 0862 579 110
Doba obratu pohľadávok 3 4285 3672 2587 1275 283
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44 22969 1327 56529 51429 120
EBIT v minulom roku -26 853188 12825 052-39 36532 976
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 73 168-26 853188 12825 052-75 881
EBITDA 167 97947 356241 11764 346-24 775
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 167 97947 356241 11764 346-24 775
Finančná páka 1,921,851,641,691,66
Finančné účty 194 63644 600153 92029 301121 513
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5207-0,5409-0,6093-0,5913-0,6021
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52070,54090,60930,59130,6021
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 167 97947 356241 11764 346-24 775
Krátkodobé pohľadávky 1 3151 9854 2913 3683 289
Krátkodobé záväzky 16 96525 56914 37613 94818 129
Náklady na predaný tovar 49 93457 01038 85451 13829 449
Neobežný majetok 2 082 6512 011 9001 713 0741 575 3101 479 984
Obežný majetok 196 11046 630158 62134 897125 039
Odpisy 94 81174 21052 99039 29451 106
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 94 81174 21052 99039 29451 106
Osobné náklady 133 780119 635133 098106 79385 786
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 167 97947 356241 11764 346-24 775
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1 390330,37221,91169,86534,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,10-24,97-7,41-32,50-7,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29732,550,24322,29-3,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29732,550,24322,29-3,33
Služby 52 40558 08038 85451 13830 188
Stupeň prevádzkovej páky -2,77-0,34982,47-0,8145-5,31
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000065 0840,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 140,00135,00693,60172,50227,24
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 140,00135,00693,60172,50227,24
Tržby za vlastné výkony a tovar 503,40511,401 253412,90611,64
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 511,401 253412,90528,481 410
Účtovný cash flow 194 63644 600153 92029 301121 513
Úročený dlh 0,000065 0840,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 186 8611 113 6941 140 547952 419966 732
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 279 4832 058 9791 872 0031 610 6711 605 690
Všetky záväzky 49 940120 53258 647147 24082 531
Výsledok hospodárenia 73 168-26 853188 12825 052-75 881
Výsledok hospodárenia po zdanení 73 168-26 853188 12825 052-75 881
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -26 853188 12825 052-39 36532 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 73 168-26 853188 12825 052-75 881
Zásoby 159,6045,60410,402 227237,60
Záväzky súčet 49 940120 53258 647147 24082 531
Zisk pred zdanením 73 170-26 847188 12825 053-75 875
Zmena Celkovej tržby 0,98440,40813,040,78130,4337
Zmena EBIT -2,72-0,14277,51-0,6364-2,30
Účtovné závierky